Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

      

Інформаційне повідомлення

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти   Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова запрошує до публікації у збірнику наукових праць Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, якийвходить до переліку друкованих фахових видань МОН України (категорія «Б») у галузі педагогічних, психологічних наук (012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта (за спеціальностями), 016 – Спеціальна освіта; 053 – Психологія), має міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSNprint 2310-0893.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Науковий часопис видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї статті обсягом 12 сторінок1200 грн, кожна додаткова сторінка оплачується окремо – 40 грн.Умови здійснення оплати статей будуть Вам надіслані у випадку прийняття статті до друку.

Після виходу із друку Наукового часопису упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати один друкований авторський примірник. За потреби можна замовити додаткові друковані примірники, вартість кожного – 150 грн. Передбачається пересилка збірника за кошти авторів за попередньою домовленістю (Нова Пошта).

Прийом статей до «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 40» – до 10 квітня 2021 року.

Прийом статей до «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 41» – до 20 жовтня 2021 року.

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.

З вимогами до оформлення статей і критеріями їх рецензування можна ознайомитися у «Керівництві для авторів» за посиланням:

https://sj.npu.edu.ua/index.php/kpsp/about/submissions#authorGuidelines

Оформлену за вимогами статтю та супровідну сторінку з відомостями про автора надсилайте на електронну адресу:fsio100@ukr.net.

Перед відправленням листа, перевірте, будь ласка, чи відповідає оформлення статті та відомостей про автора вимогам та зразку.

Кожна стаття проходить подвійне «сліпе» (анонімне) рецензування членами рецензійної колегії та експертами з проблематики наукового дослідження, представленого у статті. Після рецензування статті автор упродовж 5 робочих днів буде повідомлений про результати рецензування (прийняття статті, потреба у доопрацюванні статті з рекомендаціями, відмова у друку статті). У разі потреби доопрацювання рукопису автор має протягом 1 робочого тижня доопрацювати рукопис та надіслати його нову версію. Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

Контакти для довідок:

електронна пошта: fsio100@ukr.net

телефон: +38 (093) 7507381

відповідальна особа: Гноєвська Оксана Юріївна

 


 
Додаток 1

Вимоги до оформлення статей:

 1. Вимоги до оформлення тексту:
 2. Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу fsio100@ukr.net. Назва документу відповідає прізвищу автора/авторів (наприклад, «Базима.doc», «Шеремет_Базима.doc»).В темі листа, залежно від того, у якому розділі планується розміщення статті, зазначається: «Науковий Часопис39. Корекційна педагогіка» або «Науковий Часопис 39. Спеціальна психологія».
 3. Обсяг статті – від 12 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок).Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.
 4. Розмір аркушу – А-4, тип шрифту: Times New Roman; розмір шрифту – 14 пт; стиль «Стандарт»; міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.
 5. 4. Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.
 6. 5. Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 – 05/1.
 7. 6. Оформлення посилань на літературу в тексті статті здійснюється відповідно до стандарту APA – Міжнародного стилю оформлення наукових публікацій. Посилання використовується в тексті у випадку цитування джерела та містить інформацію: прізвище автора (редактора, укладача); рік видання, сторінковий діапазон.

Наприклад:

Особливостями мовленнєвої активності старших дошкільників з аутистичними порушеннями є зниження здатності до комунікації; зниження бажання проявляти свою індивідуальність, заявляти про себе; зниження ініціативності у процесі спілкування; порушення контактності та вибіркова контактність; зниження ініціативності та самостійності у мовленнєвих висловлюваннях; зниження уміння підтримувати розмову на тему, висловитися відповідно до ситуації; нестійкий інтерес до взаємодії тощо (М. Шеремет, Н. Базима, 2015).

Як зазначають М. Шеремет та Н. Базима (2015), особливості мовленнєвої активності старших дошкільників з аутистичними порушеннями виражаються у зниженій здатності до комунікації; зниженні бажання проявляти свою індивідуальність, заявляти про себе; зниженні ініціативності у процесі спілкування; порушенні контактності та вибірковій контактності; зниженні ініціативності та самостійності у мовленнєвих висловлюваннях; зниженні уміння підтримувати розмову на тему, висловитися відповідно до ситуації; нестійкому інтересі до взаємодії тощо.

І. Єрмаков, В. Нечипоренко, Д. Пузіков (2011) стверджують: «Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості» (с. 27). Повторне посилання на те саме джерело (з декількома авторами) оформлюється так:

Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості (І. Єрмаков та ін., 2011).

Якщо шість та більше авторів, посилання оформлюється таким чином:

Теорія та практика життєвого проектування саморозвитку особистості… (В. Нечипоренко та ін., 2011, с. 10).

Посилання на работу без автора оформлюється так:

Згідно з останніми дослідженнями, українська мова посідає визначне місце серед сучасних мов світу (Українська мова, 2009, с. 89).

.

 1. Вимоги до набору тексту:
 1. Вимкнути функцію «перенос».
 2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».
 3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм ).
 4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 5. Використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками відповідно до тексту.
 6. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об’єктів».
 7. Граничні розміри таблиць у тексті (104x170) мм, назва таблиці розміщується над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт.
 8. Граничні малюнків у тексті (104x170) мм Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі, зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщується під малюнком з позначенням «Рис.».
 9. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк збірки чорно-білий).
 1. Вимоги до змісту тексту (Див. зразок):
 1. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч).
 2. Ініціали та прізвище автора / авторів (жирний шрифт, курсив); електронна адреса / адреси, ORCID ID (жирний шрифт) – вирівнювання праворуч(Див. зразок).
 3. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт, вирівнювання по центру.
 4. Анотація статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив), українською мовою. Анотація – 70-100 слів, ключові слова – 6-10 слів.
 5. Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 
 • аналіз сучасних досліджень і публікацій, в яких розглядається зазначена проблема і підходи до її розв’язання, з визначенням в цьому контексті невирішених раніше аспектів загальної проблеми;
 • мета статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів;
 • висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження.

Зазначені елементи представляються стилістично тавиділяютьсяграфічно. (Див.зразок).

 1. Список використаних джерел(з двокрапкою, по центру): жирний шрифт. Бібліографічні джерела подаються за списком, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. На всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті статті.Використана література оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України N55 від 27 січня 2010 р.;посилання на правила оформлення http://nbuv.gov.ua/node/929посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.kh.ua/. Список використаних джерел оформлюється відповідно до стандарту APA – Міжнародного стилю оформлення наукових публікацій (Див. додаток 2).Зверніть увагу! Змінилися правила оформлення!
 2. Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив) російською та англійською мовами.Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація).Анотації мають містити такі компоненти: мета дослідження, методики дослідження (або процедура дослідження), результати дослідження, висновки.Анотація російською мовою – 70-100 слів, ключові слова – 6-10 слів. Анотація англійською мовою – не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (6-10 слів). (Див. зразок).
 3. Супровідна сторінка (не оплачується): відомості про автора / авторів подаються без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада, місце роботи, адреса, e-mail,телефон(Див. зразок).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СТАТТІ:

удк: 376.36:81’23

Т. м. Миколайчук

mykol@ukr.net

htpps://orsid.org/ххх-ххх-ххх-ххх

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ

Анотація українською мовою (70-100 слів).

Ключові слова:6-10 слів.

Постановка проблеми. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Аналіз досліджень і публікацій. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Мета статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Виклад матеріалу дослідження. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Список використаних джерел:

References:

Миколайчук Т. М. Подготовка специальных педагогов в Украине.

Анотація російською мовою (70-100 слів).

Ключові словаросійською мовою: 6-10 слів.

Mykolaichuk M. Professional training for special pedagogues in Ukraine. 

Анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова).

Ключові словаанглійською мовою: 6-10 слів.

-----розрив сторінки-----

МИКОЛАЙЧУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНАкандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний телефон: (8-044) 486-80-38


 
Додаток 2

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА НА СТАТТЮ

Назва статті

Шифр (автор)

Шифр (рецензент)

 1. Оригінальність та актуальність статті
 2. Відповідність назви, анотації та ключових слів змісту статті
 3. Ступінь наукової новизни дослідження
 4. Повнота представленості теоретичного матеріалу або теоретичного й експериментального матеріалу; релевантність отриманих результатів досліджуваним реаліям
 5. Наявність у статті результатів аналізу вітчизняних та зарубіжних класичних і сучасних досліджень, опублікованих у монографічних та дисертаційних виданнях
 6. Представленість у статті результатів аналізу досліджень, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах і збірниках наукових праць
 7. Достатність/недостатність використаних літературних джерелта їх відповідність змісту статті
 8. Чи вказані у списку використаних джерел праці науковців, які згадані в змісті статті? Чи присутні у тексті статті посилання на науковців, які згадані у списку використаних джерел?
 9. Цінність отриманих результатів для подальшого розвитку теорії та практики корекційної педагогіки та спеціальної психології
 10. Відповідність висновків меті та завданням дослідження, їх обґрунтованість і переконливість
 11. Доречність представленого в статті ілюстративного матеріалу (таблиць, рисунків, діаграм, гістограм тощо), якість їх оформлення(допускається відсутність ілюстративного матеріалу)
 12. Якість цитування у статті й оформлення списку використаних джерелвідповідно до вимог
 13. Відповідність статті встановленому Редакцією обсягу (не менше 0,5 др. арк. – не менше 12 сторінок (не менше 21600-22000 знаків) – без анотацій та списку використаних джерел)
 14. Правильність і коректність оформлення статті (науковий стиль, прийнята термінологія, чіткість формулювання, зрозумілість для сприйняття, чіткість, логічність, послідовність викладу матеріалу, аргументованість тощо)

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ СТАТТІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕЦЕНЗЕНТА


 
Додаток 3

АРА – МІЖНАРОДНИЙ СТИЛЬ ОФОМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ (ЖУРНАЛИ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ)

Література (Кирилиця)

References (Транслітерація)

ОДИН АВТОР

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Випуск(Номер), сторінка(и). doi: хххх

Автор, А.А., (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Акімова, Н. (2017). Психолінгвістичний код сайтів новин: колективне авторство. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 22(1), 15–25.

doi: 10.5281/zenodo.1087458

Akimova, N. (2017). Psikholingvistichnij kod sajtiv novin: kolektivne avtorstvo [News sites psycholinguistics code: collective authorship]. PsikholingvistikaPsycholinguistics, 22(1), 15–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.1087458[in Ukrainian].

Одінцова, A. (2017). Психолінгвістичні маркери мовлення осіб у різних емоційно-психічних станах. Психологічні перспективи, 29, 280–291.

https://doi.org/10.29038/2227-1376-2017-29-280-291

Odintsova, A. (2017). Psiholingvistichni markeri movlennya osib u riznih emocijno-psihichnih stanah [Psycholinguistic markers of human’s speech in different emotional and mental states. Psychological perspectives]. Psihologichni perspektivi – Psychological prospects,29, 280–291. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2017-29-280-291[in Ukrainian].

ДВА АВТОРИ

Автор, А.А., & Автор, Б.Б. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Акімова, Н., & Акімова, A. (2018). Розуміння тексту як специфічний вид розуміння. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 24(1), 27–46. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-27-46

Akimova, N., & Akimova, A. (2018). Rozuminnya tekstu yak specifichnij vid rozuminnya [Тext Understanding as a Special Kind of Understanding]. PsikholingvistikaPsycholinguistics, 24(1), 27–46. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-27-46[in Ukrainian].

ВІД ТРЬОХ ДО П’ЯТИ АВТОРІВ

Автор, А.А., Автор, Б.Б., &Автор, В.В. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Князева, Е.Г., Тихонова, Е.В., & Курбаков, И.А. (2019). Психолингвистическое исследование конфликтогенных языковых единиц в современном медийном дискурсе. Вопросы психолингвистики, 1(39), 102–117.  doi: 10.30982/2077-5911-2019-39-1-102-117

Knyazeva, E.G., Tihonova, E.V., & Kurbakov, I.A. (2019). Psiholingvisticheskoe issledovanie konfliktogennyh yazykovyh edinic v sovremennom medijnom diskurse [A psycholinguistic research into conflictgenous verbal means in modern media discourse]. Voprosy psiholingvistiki – Journal of Psycholinguistics, 1(39), 102–117. doi: 10.30982/2077-5911-2019-39-1-102-117 [in Russian].

Ахутина, Т.В., Корнеев, А.А., Ощепкова, Е.С., Панкратова, Я.Р., & Матвеева, Е.Ю. (2019). Понимание грамматических конструкций и построение рассказа учащимися 1-3 классов. Вопросы психолингвистики,

1(39), 58–81. doi: 10.30982/2077-5911-2019-39-1-58-81

Ahutina, T.V., Korneev, A.A., Oshepkova, E.S., Pankratova, Ya.R., & Matveeva, E.Yu. (2019). Ponimanie grammaticheskih konstrukcij i postroenie rasskaza uchashimisya 1-3 klassov [Understanding of grammatical constructions and story creation in first-, second- and thirdgraders]. Voprosy psiholingvistiki – Journal of Psycholinguistics, 1(39), 58–81. doi: 10.30982/2077-5911-2019-39-1-58-81 [in Russian].

ЯКЩО БІЛЬШЕ ШЕСТИ АВТОРІВ, СЬОМИЙ ТА НАСТУПНІ АВТОРИ ПОЗНАЧАЮТЬСЯ «ТА ІН.» / «ET AL.»

Автор, А.А., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор, Г.Г., Автор, Д.Д., Автор, Е.Е., та ін. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Fan, X., Miller, B. C., Park, K. E., Winward, B. W., Christensen, M., Grotevant, H. D., et al. (2006). An exploratory study about inaccuracy and invalidity in adolescent self-report surveys. Field Methods,18(3), 223–244. https://doi.org/10.1177/152822X06289161

ЯКЩО БІЛЬШЕ ВОСЬМИ АВТОРІВ, ПІСЛЯ ШОСТОГО ТА ПЕРЕД ВОСЬМИМ СТАВИТЬСЯ ТРИКРАПКА «…»

Автор, А.А., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор, Г.Г., Автор, Д.Д., Автор, Е.Е., … Автор, Ж.Ж. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I.N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., … Griffin, W.A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 843–856. doi: 10.1037//0022-006X.68.5.843

ЯКЩО DOI ВІДСУТНІЙ, АЛЕ Є ONLINE ДОСТУП ДО СТАТТІ

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Випуск(Номер), сторінка(и). Режим доступу htpp://xxxx

Глозман, Ж. (2015). Семантические и грамматические категории в норме и патологии. Cхідноєвропейський журнал психолінгвістики, 2(1), 34–42. Режим доступу:

http://eepl.at.ua/_ld/0/64_eejpl_journal_2.pdf

Glozman, Zh. (2015). Semanticheskie i grammaticheskie kategorii v norme i patologii [Semantic and Grammar Categories in Norm and Pathology]. Ckhidnoyevropejskij zhurnal psikholingvistiki – East European Journal of Psycholinguistics, 2(1), 34–42. Retrieved from http://eepl.at.ua/_ld/0/64_eejpl_journal_2.pdf[in Russian].

АВТОР І РЕДАКТОР(И) ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва публікації. А.А. Редактор & Б.Б. Редактор (Ред.), Назва збірника наукових праць (Кіл-сть томів / випусків). (Номер тома / випуска, сторінки). Місто (повністю) : Видавництво.

Бондаренко, А.К. (2012). Понимание как фактор успешности когнитивной и коммуникативной деятельности языковой личности. Е.Г. Борисова & Н.В. Аниськина (Ред.), Понимание в коммуникации. Человек в информативном пространстве (Т. 1–2). (Т. 1, с. 74–78). Ярославль – Москва : Изд-во ЯГПУ.  

Bondarenko, A.K. (2012). Ponimanie kak faktor uspeshnosti kognitivnoj i kommunikativnoj deyatelnosti yazykovoj lichnosti [Understanding as a factor of success in cognitive and communicative activity of a linguistic personality]. In E.G. Borisova & N.V. Aniskina (Eds.), Ponimanie v kommunikacii. Chelovek v informativnom prostranstveUnderstanding in communication. Man in an informative space (Vols. 1–2). (Vol. 1, pp. 74–78). Yaroslavl – Moscow : Izd-vo YaGPU [in Russian].

КНИГИ (МОНОГРАФІЇ)

ОДИН АВТОР

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва книги. Місто (повністю) : Видавництво.

Леонтьев, А.А. (1999). Основы психолингвистики. Москва : Смысл.

Leontiev, A.A. (1999). Osnovy psiholingvistiki [Fundamentals of Psycholinguistics].Moscow : Smysl [in Russian].

Орап, М.О. (2014). Психологія мовленнєвого досвіду особистості. (Монографія). Тернопіль : Підручники і Посібники.

Orap, M.O. (2014). Psihologiya movlennyevogo dosvidu osobistosti

[Psychology of personality’s speech experience]. Ternopil : Pidruchniki i Posibniki [in Ukrainian].

ДВА АВТОРИ

Автор, А.А., & Автор, Б.Б.(Рік публікації). Назва книги. Місто (повністю) : Видавництво.

Засєкіна, Л.В., & Засєкін, С.В. (2008). Психолінгвістична діагностика. Луцьк : Вежа. 

Zasiekina, L.V., & Zasiekin, S.V. (2008). Psiholingvistichna diagnostika [Psycholinguistic diagnosis]. Lutsk : Vezha [in Ukrainian].

ТРИ АВТОРИ

Автор, А.А., Автор, Б.Б., & Автор, В.В.(Рік публікації). Назва книги. Місто (повністю) : Видавництво.

Ушакова, Т.Н., Павлова, Н.Д., & Зачесова, И.А. (1989). Речь человека в общении. Москва : Наука.  

Ushakova, T.N., Pavlova, N.D., & Zachesova, I.A. (1989). Rech cheloveka v obshenii [Speech of a person in communication].Moscow : Nauka [in Russian].

АВТОР І РЕДАКТОР(И)

Автор, А.А. (Рік видання). Назва книги. Редактор(и). Місто (повністю) : Видавництво.

Новиков, А.И. (2007). Текст и его смысловые доминанты. Н.В. Васильева, Н.М. Нестерова & Н.П. Пешкова (Ред.).

Москва : Институт языкознания РАН.

Novikov, A.I. (2007). Tekst i ego smyslovye dominanty [Text and its semantic dominants]. In N.V. Vasileva, N.M. Nesterova & N.P. Peshkova (Eds.). Moscow : Institut yazykoznaniya RAN [in Russian].

ЧАСТИНА КНИГИ (АВТОР І РЕДАКТОР(И))

Автор(и). (Рік видання). Назва частини книги. Редактор(и), Назва книги (сторінки). Місто (повністю) : Видавництво.

Леонтьев, А.А. (1976). Признаки связности и цельности текста. Т.М. Дридзе & А.А. Леонтьев (Ред.), Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации) (с. 46–47). Москва : Наука. 

Leontiev, A.A. (1976). Priznaki svyaznosti i celnosti teksta [Signs of coherence and integrity of the text]. In T.M. Dridze & A.A. Leontiev (Eds.), Smyslovoe vospriyatie rechevogo soobsheniya (v usloviyah massovoj kommunikacii)The semantic perception of a speech message (in conditions of mass communication) (p. 46–47). Moscow : Nauka [in Russian].

Радзиховская, В.К., & Кирьянов, А.П. (2003). А.А. Леонтьев: Психолингвистика ХХ века.

В.К. Радзиховская (Ред.), Психолингвистика в очерках и извлечениях (с. 405–421). Москва : Издательский центр «Академия».

Radzihovskaya, V.K., & Kiryanov, A.P. (2003). A.A. Leontiev: Psiholingvistika XX veka [A.A. Leontiev: Psycholinguistics of the 20th century]. In V.K. Radzihovskaya (Ed.), Psiholingvistika v ocherkah i izvlecheniyah – Psycholinguistics in essays and extracts (pp. 405–421).

Moscow : Izdatelskij centr «Akademiya» [in Russian].

КНИГА ПІД ЗАГОЛОВКОМ (ЗА РЕДАКЦІЄЮ)

Редктор(и). (Ред.). (Рік публікації).Назва книги. Місто (повністю) : Видавництво.

Радзиховская, В.К. (Ред.). (2003). Психолингвистика в очерках и извлечениях. Москва : Издательский центр «Академия».

Radzihovskaya, V.K. (Ed.). (2003). Psiholingvistika v ocherkah i izvlecheniyah [Psycholinguistics in essays and extracts].

Moscow : Izdatelskij centr «Akademiya» [in Russian].

ДЛЯ ВСІХ ВИДАНЬ, КРІМ ПЕРШОГО

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва книги. (Порядковий номер видання). Місто (повністю) : Видавництво.

Белянин, В.П. (2000). Введение в психолингвистику (2-е изд.). Москва : ЧеРо.

Belyanin, V.P. (2000). Vvedenie v psiholingvistiku [Introduction to Psycholinguistics] (2nd. ed.). Moscow : CheRo [in Russian].

ЯКЩО ЧАСТИНА КНИГИ (ДЛЯ ВСІХ ВИДАНЬ, КРІМ ПЕРШОГО)

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва розділу. (Порядковий номер видання, Сторінки). Місто (повністю) : Видавництво.

Леонтьев, А.А. (1999). Психолингвистика в овладении языком. Основы психолингвистики (2-е изд., с. 218–229).

Москва : Смысл.

Leontiev, A.A. (1999). Psiholingvistika v ovladenii yazykom [Psycholinguistics in mastering the language], Osnovy psiholingvistikiFundamentals of Psycholinguistics (2nd ed., pp. 218–229). Moscow : Smysl [in Russian].

БАГАТОТОМНЕ ВИДАННЯ (АВТОР І РЕДАКТОР(И))

Автор, А.А. (Рік видання). Назва видання (Кількість томів). Редактор(и), Місто (повністю) : Видавництво.

Выготский, Л.С. (1982). Собрание сочинений (Т. 1–6). А.Р. Лурия & М.Г. Ярошевский (Ред.).

Москва : Педагогика.

Vygotskij, L.S. (1982). Sobranie sochinenij [Collected works] (Vols. 1–6). In A.R. Luriya & M.G. Yaroshevskij (Eds.). Moscow : Pedagogika [in Russian].

ОКРЕМИЙ ТОМ (ЗІ СТОРІНКАМИ) БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ (АВТОР І РЕДАКТОР(И))

Автор, А.А. (Рік видання). Назва окремого тому. Редактор(и), Назва книги (Кількість томів). (Номер тому, сторінки). 

Місто (повністю) : Видавництво.

Выготский, Л.С. (1984). Раннее детство. Д.Б. Эльконин (Ред.), Собрание сочинений (Т. 1–6). (Т. 4, с. 340–376). Москва : Педагогика.

Vygotskij, L.S. (1984). Rannee detstvo [Early childhood]. In D.B. Elkonin(Ed.), Sobranie sochinenij – Collected works (Vols. 1–6). (Vol. 4,pp  340–376). Moscow : Pedagogika [in Russian].

Выготский, Л.С. (1983). История развития высших психических функций. А.Р. Лурия & М.Г. Ярошевский (Ред.), Собрание сочинений (Т. 1–6). (Т. 3, с. 5–328).

Москва : Педагогика.

Vygotskij, L.S. (1983). Istoriya razvitiya vysshih psihicheskih funkcij [The history of higher mental functions development]. In A.R. Luriya & M.G. Yaroshevskij (Eds.), Sobranie sochinenij – Collected works (Vols  1–6). (Vol. 3, pp. 5–328). Moscow : Pedagogika [in Russian]

МАТЕРІАЛИ (ТЕЗИ) КОНФЕРЕНЦІЇ

АВТОР

Автор, А.А. (Рік видання). Назва матеріалів, Назва конференції (Місто проведення, дата проведення), (сторінки).  Місто (повністю) : Видавництво.

Ахутина, Т.В. (2016). Смысл, смысловое поле и модель ситуации текста. Е.Ф. Тарасов (Отв. ред.), Материалы XVIII Международного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации «Теория речевой деятельности: практика и эксперимент» (г. Москва, 24–26 мая 2016 г.). (Часть 1–2). (Часть 1, с. 19–24) . Москва : Издательство «Канцлер».

Ahutina, T.V. (2016). Smysl, smyslovoe pole i model situacii teksta [Sense, semantic field and model of the text situation.]. In E.F. Tarasov (Ed.), Proceedings from TSAPE’ 16: XVIII Mezhdunarodnyj simpozium po psiholingvistike i teorii kommunikacii «Teoriya rechevoj deyatelnosti: praktika i eksperiment» TheXVIII International Symposium on Psycholinguistics and Communication Theory «Theory of speech activity: practice and experiment» (Moscow, May 24–26th, 2016) (Part 1–2). (Part 1, pp. 19–24). Moscow : Izdatelstvo «Kancler» [in Russian].

АВТОР І РЕДАКТОР(И)

Автор, А.А. (Рік видання). Назва матеріалів. Редактор(и), Назва конференції (Місто проведення, дата проведення), (сторінки). Місто видання :  Видавництво.

Мілінчук, В.І. (2015). Психолінгвістичні особливості експресивної дислалії в дітей. Л.О. Калмикова (Ред.), Тези Х Міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика в сучасному світі – 2015»

(м. Переяслав-Хмельницький, 22–23 жовтня 2015 р.) (с. 76–77). Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М.

Milinchuk, V.I. (2015). Psiholingvistichni osoblivosti ekspresivnoyi dislaliyi v ditej [Psycholinguistic features of the expressive dyslalia in children]. In L.O. Kalmikova (Ed.), Proceedings from ISPCPMW ’15: X Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya «Psiholingvistika v suchasnomu sviti – 2015» – The International Scientific and Practical Conference «Psycholinguistics in a Modern World – 2015» (PereiaslavKhmelnytskyi, October 22nd–23rd, 2015) (pp. 76–77). PereiaslavKhmelnytskyi : FOP Lukashevich O.M. [in Ukrainian].

АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ

Автор, А.А. (Рік видання). Назва автореферату. (Вихідні дані). Місто (повністю)

АВТОРЕФЕРАТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

Ваганова, Н.А. (2006). Розуміння старшими дошкільниками нової інформації у вербальній і візуальній формах. (Автореф. дис. канд. психол. наук). Київ. 

Vaganova, N.A. (2006). Rozuminnya starshimi doshkilnikami novoyi informaciyi u verbalnij i vizualnij formah [Understanding of the new information presented in verbal and visual forms by pre-school children].

Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

АВТОРЕФЕРАТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

Орап, М.О. (2014). Психологічні основи організації мовленнєвого досвіду особистості. (Автореф. дис. д-ра психол. наук). Київ. 

Orap, M.O. (2014). Psykholohichni osnovy orhanizatsiyi movlennyevoho dosvidu osobystosti [Psychological bases of organization of the individual speech experience]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЇ

Автор, А.А. (Рік видання). Назва дисертації. (Вихідні дані). Місто (повністю)

ДИСЕРТАЦІЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

Ваганова, Н.А. (2006). Розуміння старшими дошкільниками нової інформації у вербальній і візуальній формах. (Дис. канд. психол. наук). Київ.

Vaganova, N.A. (2006). Rozuminnya starshimi doshkilnikami novoyi informaciyi u verbalnij i vizualnij formah [Understanding of the new information presented in verbal and visual forms by pre-school children].

Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

Кулиш, Л.Ю. (1984). Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего). (Дисс. д-ра филол. наук). Киев.

Kulish, L.Yu. (1984). Psiholingvisticheskie aspekty vospriyatiya ustnoj rechi (zavisimost vospriyatiya ot rechevyh harakteristik govoryashego) [Psycholinguistic aspects of the perception of oral speech (the dependence of perception on speech characteristics of the speaker)]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Russian].

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

АВТОР КНИГИ (НЕ ВКАЗАНА ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ)

Автор, А.А. (без дати). Назва книги. Режим доступу: http://xxxxx>

Богин, Г.И. (н.д.). Типология понимания текста. Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/index/0-240

Bogin, G.I. (n.d.). Tipologiya ponimaniya teksta [Typology of text understanding]. Retrieved from http://linguistics-online.narod.ru/index/0240[in Russian].

КНИГА БЕЗ АВТОРА (ВКАЗАНА ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ)

Cambridge Local Examinations Syndicate. (2001). Quick placement test [measurement instrument]. Retrieved from http://www.vhsaschaffenburg.de/cms/media/download/238/oxford-test.pdf.

Psychology Software Tools, Inc. (2012). E-Prime 2.0. Retrieved October 23, 2018. Retrieved from http://www.pstnet.com/

ПУБЛІКАЦІЯ (НЕМАЄ АВТОРА І ДАТИ)

Актуальные проблемы психолингвистики (н.д.). Режим доступа: https://studopedia.info/3-25968.html

Aktualnye problemy psiholingvistiki [Actual problems of psycholinguistics].Retrieved from https://studopedia.info/3-25968.html

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 368 гостей та 0 користувачів

   

qrcode ikpp