Засновники:

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 16430-494902Р від 13.03.2010 р.

Наказ президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. за № 1528 про включення до Переліку наукових фахових видань України (галузі науки: педагогічні, психологічні)

 

Founders:

National Pedagogical Dragomanov University,

Kamenets National University named after Ivan Ohienko

Certificate of registration of printing mass media

KV series №16430-494902Pfrom 13.03.2010.

Decree of HAC Presidium of Ukraine on December 29, 2014 for № 1528 on inclusion in the List of scientific professional publications of Ukraine (the field of science: educational, psychological)

УДК: 376-056.264.011.3-051(051)

ББК: 74.371.42я52

Л69

ISSN 2413-9130

UDC:376-056.264.011.3-051(051)

LBC:74.371.42я52

L69

ISSN 2413-9130

   

На сайт