Інформаційне повідомлення

 На Факультеті корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова два рази на рік виходить науково-методичний журнал «Логопедія», що входить до переліку наукових фахових видань України (галузі науки: педагогічні, психологічні).

 

Вимоги до оформлення статей:

1. Вимоги до оформлення тексту:

 1. Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Назва документу відповідає прізвищу автора (наприклад, «Базима.doc»).
 2. Обсяг статті – 10-15 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок).
 3. Розмір аркушу – А-4, тип шрифту: Times New Roman; розмір шрифту – 14 (розмір шрифту при оформленні використаної літератури, анотацій та ключових слів – 12); міжрядковий інтервал – 1,5 (міжрядковий інтервал при оформленні використаної літератури, анотацій та ключових слів – 1), вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.
 4. Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.
 5. Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 – 05/1.
 6. Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати, де перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки (наприклад: [1, с.14]).

2. Вимоги до набору тексту:

 1. Вимкнути функцію «перенос».
 2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».
 3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм).
 4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 5. Використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками відповідно до тексту.
 6. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об’єктів».
 7. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк тексту журналу чорно-білий).

3. Вимоги до змісту тексту:

 1. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч).
 2. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт (по центру).
 3. Прізвище та ініціали автора / авторів: жирний шрифт (праворуч);    e-mail.
 4. Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як: постановка проблеми, аналіз досліджень і публікацій, мета статті, виклад матеріалу дослідження, висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Зазначені елементи представляються стилістично, але графічно виділяти їх не обов’язково.
 5. Література (без двокрапки): жирний шрифт. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Використана література оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією – посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.ru/ .
 6. Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив), українською, російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація). Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відбивати логіку опису результатів статті), якість (переклад на російську та англійську мови має бути якісним), компактність (150-250 слів кожною мовою) .

Супровідна сторінка: відомості про автора / авторів подаються без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада, місце роботи, адреса, телефон, e-mail

Журнал видається за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Після виходу журналу із друку упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати авторські примірники. Колектив авторів отримує кількість примірників, що відповідає кількості авторів.

 

You can offer your article for publication.

1. Text requirements:

1. Electron article materials in *.doc format sent by e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Name of document corresponds to the author's name (e.g. "Bazyma.doc").

2. The paper - 10-15 pages of printed text.

3. Fit - A-4, type: Times New Roman; size - 14 (font size of the completing of references, annotations and keywords - 12); line spacing - 1,5 (spacing of the completing of references, abstracts and keywords - 1); alignment on width, indent- 1.25 mm.

4. Settings page - by 2.0 cm on all sides.

5. The material forms in accordance to paragraph 3 of Article HAC Ukraine Presidium Decree "On increasing requirements for professional publications listed in the HAC list of Ukraine" dated on 15 January 2003. №7 – 05/1.

6. Links are given in brackets after the quotes, where the first number - the sources number in the bibliography, which is attached to the article, the second - the page number (e.g. [1, p.14]).

2. Requirements for typing:

1. Disable the "transfer".

2. Disable the "pagination".

3. The first line indent of each paragraph is done automatically by menu Microsoft Word (Format - paragraph – indent of the first page - 1.25 mm).

4. The distance between words - no more than 1 admission; extra spaces between words undesirable.

5. Use a hyphen "-" which is not separated by spaces or dash «–» which is separated by spaces on both sides according to the text.

6. Schemes are forming by using "Grouping objects".

7. bold color and color pictures and graphics are undesirable (text prints in black and white).

3. Requirements for the content of the text:

1. Bibliographic index UDC: without paragraph, in bold (on the left).

2. The title of the article (in the language of writing), capital letters, in bold (centered).

3. Name and initials of the author / authors: in bold (on the right); e-mail.

4. The article should have in its structure such elements as: problem definition, analysis and research publications, the aim, a statement of research material, conclusions, recommendations for further research. These elements have been seem stylistically, but graphically highlight them is not necessary.

5. Literature (without colon): in bold. Bibliographic sourcesshould be submitted in a row without separation of indent; author’s name (or the first word of the name) in bold. Used literature should be documented by authentic source language and transliteration.

6. Article’s annotation (without the word "annotation") and keywords (begin with the phrase "Keywords";in italics), in Ukrainian, Russian and English. Before each annotation in bold indicates the name and initials of the author, title (in language of the annotation). Requirements for annotation: informative (abstract should not contain common words), originality (abstract in English should not be a rubber stamp of Ukrainian version), consistency (abstract should reflect the overall content of the article and the results of research), structural (abstract should reflect the logic description of the article results), quality (translated into Russian and English languages ​​should be qualitative), compactness (150-250 words in each language).

7. Accompanying page: information about the author / authors submitted unabridged (name, surname, academic title, position, affiliation, address, phone, e-mail.

Prerequisite is the presence of a critique on the article of the leading specialist (Doctor of Pedagogical or Psychological Sciences, Professor) signed and sealed. At the end of the article must be indicated the date of receipt of the article to the editor, date of articles for publication (determines by editorial board), and reviewer.

Materials that do not meet the requirements will not be published.

After the printing of the journal during the 6 months from the date of publication authors are entitled to take copies of copyright. Authors gets the number of copies corresponding to the number of authors.

 

   

На сайт