Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   

                                                
Питання до державного екзамену
ЛОГОПЕДІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Автор: канд. психол. наук, доц. Мартиненко І.В.

Групи: 5млп, 5 млд, 5млпс, 6млз, 6рмлз
магістратура


1. Форми організації навчального процесу у процесі вивчення логопедії та спецпсихології.
2. Форми організації науково-дослідної роботи студентів-логопедів.
3. Вимоги до написання курсових, дипломних робіт з логопедії та спеціальної психології.
4. Педагогічна практика, як форма організації навчальної роботи у процесі підготовки майбутніх логопедів.   
5. Вимоги до проведення лабораторних занять з логопедії та спеціальної психології.
6. Типи семінарських занять з логопедії та спеціальної психології.
7. Лекція, як організаційна форма навчання студентів. Її види і функції.
8. Методика викладання лекцій з логопедії та спеціальної психології.     
9. Характеристика самостійної роботи студентів з логопедії та спеціальної психології.
10. Консультація, як форма організації навчального процесу.
11. Види консультацій у процесі викладання логопедії та спеціальної психології.
12. Модульно-рейтингова форма оцінювання знань студентів.
13. Структура семінарського заняття з логопедії та спеціальної психології.
14. Завдання та функції лабораторних та практичних занять з логопедії та спеціальної психології.
15. Магістратура, як форма підготовки науково-педагогічних кадрів у галузі логопедії та спеціальної психології.
16. Етапи розробки навчального курсу.
17. Умови  забезпечення ефективності  засвоєння лекційного матеріалу.
18. Професійні вимоги до мовлення викладача логопедії.
19. Характеристика елементів педагогічної майстерності викладача логопедії та спеціальної психології.
20. Види діяльності викладача логопедії та спеціальної психології.
21. Характеристика видів наочності у процесі вивчення логопедії та спеціальної психології.
22. Основні засоби навчання логопедії та спеціальної психології.
23. Характеристика елементів педагогічної культури викладача логопедії та спеціальної психології.
24. Характеристика професіограми викладача логопедії та спеціальної психології.
25. Інформаційні технології у процесі вивчення логопедії і спецпсихології.
26. Методи викладання логопедії та спеціальної психології.
27. Методи викладання і учіння у ВНЗ. Проблема оптимального вибору методів та прийомів.
28. Вимоги до використання словесних методів навчання у ВНЗ
29. Значення практичних методів навчання у викладанні логопедії та спеціальної психології.
30. Інтерактивні методи навчання логопедії та спеціальної психології.
31. Характеристика проблемного методу навчання.
32. Наочні методи навчання логопедії та спеціальної психології.
33. Форми перевірки та контролю знань студентів логопедії та логопсихології.
34. Проміжний (семестровий) контроль знань студентів з логопедії та спеціальної психології.
35. Вимоги до проведення підсумкового контролю знань студентів.
36. Принципи здійснення перевірки та контролю знань студентів.
37. Види поточної перевірки та контролю знань студентів.
38. Вимоги до проведення тестового контролю знань студентів з логопедії та спеціальної психології.
39. Функції контролю та оцінювання знань студентів.
40. Особливості проведення іспиту з логопедії та спеціальної психології.
41. Методика викладання теми: «Особливості мислення дітей з ТПМ».
42. Методика викладання теми: «Особливості просторового сприймання дітей із дизартрією».
43. Скласти план проведення практичного заняття на тему: «Формування правильної звуковимови у дітей із дизартрією».
44. Методика викладання модулю: «Логопедична робота з подолання заїкання».
45. Методика викладання теми: «Особливості сприймання дітей з ТПМ».
46. Скласти план проведення практичного заняття з теми: «Логопедичне обстеження дитини з дизартрією».
47. Методика викладання теми: «Особливості емоційно-вольової сфери у дітей із заїканням».
48. Скласти план проведення практичного заняття на тему: «Логопедичне обстеження дитини 5-річного віку з ПМР»
49. Методика викладання модулю: «Особливості психічного розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення».
50. Скласти план проведення практичного заняття на тему: «Комплексний підхід до подолання заїкання у дітей та підлітків».
51. Методика викладання теми: «Особливості емоційно-вольової сфери дітей із ринолалією».
52. Скласти   план проведення практичного заняття на тему: «Корекційно-логопедична  робота з подолання поліморфної дислалії».
53. Методика викладання теми: «Особливості мнестичної діяльності дітей з ТВМ».
54. Скласти план проведення семінарського заняття на тему: «Сучасні класифікації   мовленнєвих порушень».
55. Методика викладання теми: «Особливості уваги у дітей з ТПМ».
56. Методика викладання модулю «Дислалія».
57. Методика викладання модулю «Порушення писемного мовлення».
58. Методика викладання модулю «Заїкання».
59. Методика викладання модулю «Алалія».
60. Методика викладання модулю «Дизартрія».


 
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp