Наукові періодичні видання ФСІО

                         

Інформаційне повідомлення

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова запрошує до публікації у збірнику наукових праць Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, який входить до переліку друкованих фахових видань МОН України (категорія «Б») у галузі педагогічних, психологічних наук (012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта (за спеціальностями), 016 – Спеціальна освіта; 053 – Психологія), має міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN print 2310-0893, включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus ICV 2015: 38.66 (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 2020 р., додаток 4).

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI. Науковий часопис видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї статті обсягом 12 сторінок – 1200 грн (100 грн стор.), кожна додаткова сторінка оплачується окремо – 40 грн. Умови здійснення оплати статей будуть Вам надіслані у випадку прийняття статті до друку.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 39 вийде у жовтні 2020 року. Після виходу із друку Наукового часопису упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати авторські примірники. Колектив авторів отримує кількість примірників, що відповідає кількості авторів. Передбачається пересилка збірника за кошти авторів за попередньою домовленістю (Нова Пошта).

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. Термін подачі матеріалів – до 20 вересня 2020 року включно.

                         

Інформаційне повідомлення

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова запрошує до публікації у збірнику наукових праць Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, який входить до переліку друкованих фахових видань МОН України (категорія «Б») у галузі педагогічних, психологічних наук (012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта (за спеціальностями), 016 – Спеціальна освіта; 053 – Психологія), має міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN print 2310-0893, включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus ICV 2015: 38.66 (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 2020 р., додаток 4).

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI. Науковий часопис видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї статті обсягом 12 сторінок – 1200 грн (100 грн стор.), кожна додаткова сторінка оплачується окремо – 40 грн. Умови здійснення оплати статей будуть Вам надіслані у випадку прийняття статті до друку.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 39 вийде у жовтні 2020 року. Після виходу із друку Наукового часопису упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати авторські примірники. Колектив авторів отримує кількість примірників, що відповідає кількості авторів. Передбачається пересилка збірника за кошти авторів за попередньою домовленістю (Нова Пошта).

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. Термін подачі матеріалів – до 20 вересня 2020 року включно.

Вимоги до оформлення статей:

 1. Вимоги до оформлення тексту:
 2. Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу fsio100@ukr.net. Назва документу відповідає прізвищу автора/авторів (наприклад, «Базима.doc», «Шеремет_Базима.doc»). В темі листа, залежно від того, у якому розділі планується розміщення статті, зазначається: «Науковий Часопис 39. Корекційна педагогіка» або «Науковий Часопис 39. Спеціальна психологія».
 3. Обсяг статті – від 12 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок). Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.
 4. Розмір аркушу – А-4, тип шрифту: Times New Roman; розмір шрифту – 14 пт; стиль «Стандарт»; міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.
 5. 4. Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.
 6. Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7 – 05/1.
 7. Оформлення посилань на літературу в тексті статті здійснюється відповідно до стандарту APA – Міжнародного стилю оформлення наукових публікацій. Посилання використовується в тексті у випадку цитування джерела та містить інформацію: прізвище автора (редактора, укладача); рік видання, сторінковий діапазон.

Наприклад:

Особливостями мовленнєвої активності старших дошкільників з аутистичними порушеннями є зниження здатності до комунікації; зниження бажання проявляти свою індивідуальність, заявляти про себе; зниження ініціативності у процесі спілкування; порушення контактності та вибіркова контактність; зниження ініціативності та самостійності у мовленнєвих висловлюваннях; зниження уміння підтримувати розмову на тему, висловитися відповідно до ситуації; нестійкий інтерес до взаємодії тощо (М. Шеремет, Н. Базима, 2015).

Як зазначають М. Шеремет та Н. Базима (2015), особливості мовленнєвої активності старших дошкільників з аутистичними порушеннями виражаються у зниженій здатності до комунікації; зниженні бажання проявляти свою індивідуальність, заявляти про себе; зниженні ініціативності у процесі спілкування; порушенні контактності та вибірковій контактності; зниженні ініціативності та самостійності у мовленнєвих висловлюваннях; зниженні уміння підтримувати розмову на тему, висловитися відповідно до ситуації; нестійкому інтересі до взаємодії тощо.

І. Єрмаков, В. Нечипоренко, Д. Пузіков (2011) стверджують: «Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості» (с. 27). Повторне посилання на те саме джерело (з декількома авторами) оформлюється так:

Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості (І. Єрмаков та ін., 2011).

Якщо шість та більше авторів, посилання оформлюється таким чином:

Теорія та практика життєвого проектування саморозвитку особистості… (В. Нечипоренко та ін., 2011, с. 10).

Посилання на работу без автора оформлюється так:

Згідно з останніми дослідженнями, українська мова посідає визначне місце серед сучасних мов світу (Українська мова, 2009, с. 89).

.

 1. Вимоги до набору тексту:
 2. Вимкнути функцію «перенос».
 3. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».
 4. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм ).
 5. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 6. Використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками відповідно до тексту.
 7. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об’єктів».
 8. Граничні розміри таблиць у тексті (104x170) мм, назва таблиці розміщується над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт.
 9. Граничні малюнків у тексті (104x170) мм Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі, зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщується під малюнком з позначенням «Рис.».
 10. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк збірки чорно-білий).
 1. Вимоги до змісту тексту (Див. зразок):
 2. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч).
 3. Ініціали та прізвище автора / авторів (жирний шрифт, курсив); електронна адреса / адреси, ORCID ID (жирний шрифт) – вирівнювання праворуч (Див. зразок).
 4. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт, вирівнювання по центру.
 5. Анотація статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова: …»; курсив), українською мовою. Анотація – 70-100 слів, ключові слова – 6-10 слів.
 6. Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз сучасних досліджень і публікацій, в яких розглядається зазначена проблема і підходи до її розв’язання, з визначенням в цьому контексті невирішених раніше аспектів загальної проблеми;
 • мета статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів;
 • висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження.

Зазначені елементи представляються стилістично та виділяються графічно. (Див.зразок).

 1. Список використаних джерел (з двокрапкою, по центру): жирний шрифт. Бібліографічні джерела подаються за списком, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. На всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті статті. Використана література оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України N 55 від 27 січня 2010 р.; посилання на правила оформлення http://nbuv.gov.ua/node/929 посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.kh.ua/. Список використаних джерел оформлюється відповідно до стандарту APA – Міжнародного стилю оформлення наукових публікацій (Див. додаток 2). Зверніть увагу! Змінилися правила оформлення!
 2. Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив) російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація). Анотації мають містити такі компоненти: мета дослідження, методики дослідження (або процедура дослідження), результати дослідження, висновки. Анотація російською мовою – 70-100 слів, ключові слова – 6-10 слів. Анотація англійською мовою – не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (6-10 слів). (Див. зразок).
 3. Супровідна сторінка (не оплачується): відомості про автора / авторів подаються без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада, місце роботи, адреса, e-mail, телефон (Див. зразок).

Оформлену за вимогами статтю та супровідну сторінку з відомостями про автора надсилайте на електронну адресу fsio100@ukr.net.

Перед відправленням листа, перевірте, будь ласка, чи відповідає оформлення статті та відомостей про автора вимогам та зразку.

Кожна стаття проходить подвійне «сліпе» (анонімне) рецензування членами рецензійної колегії та експертами з проблематики наукового дослідження, представленого у статті. З критеріями рецензування можна ознайомитися у додатку (Див. додаток 1).

Після рецензування статті автор упродовж 5 робочих днів буде повідомлений про результати рецензування (прийняття статті, потреба у доопрацюванні статті з рекомендаціями, відмова у друку статті).

Увага! Після 25 вересня 2020 року доопрацьовані статті не приймаються!

Контакти для довідок:

електронна поштаfsio100@ukr.net

телефон: +38 (093) 7507381

відповідальна особа: Гноєвська Оксана Юріївна

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СТАТТІ:

УДК: 376.36:81’23

Т.М. Миколайчук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

htpps://orsid.org/ххх-ххх-ххх-ххх

ПІДГОТОВКА КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ

Анотація українською мовою (70-100 слів).

Ключові слова: 6-10 слів.

Постановка проблеми. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Аналіз досліджень і публікацій. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Мета статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Виклад матеріалу дослідження. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Список використаних джерел:

Додаток 2.

References:

Додаток 2.

Миколайчук Т. М. Подготовка коррекционных педагогов в Украине.

Анотація російською мовою (70-100 слів).

Ключові слова російською мовою: 6-10 слів.

Mykolaichuk M. Professional training for special pedagogues in Ukraine.

Анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова).

Ключові слова англійською мовою: 6-10 слів.

-----розрив сторінки-----

МИКОЛАЙЧУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА – кандидат педагогічних наук, доцентдоцент кафедри педагогіки і психології вищої школи факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний телефон: (8-044486-80-38

Додаток 1

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА НА СТАТТЮ

Назва статті

 

Шифр (автор)

 

Шифр (рецензент)

 
 1. Оригінальність та актуальність статті
 2. Відповідність назви, анотації та ключових слів змісту статті
 3. Ступінь наукової новизни дослідження
 4. Повнота представленості теоретичного матеріалу або теоретичного й експериментального матеріалу; релевантність отриманих результатів досліджуваним реаліям
 5. Наявність у статті результатів аналізу вітчизняних та зарубіжних класичних і сучасних досліджень, опублікованих у монографічних та дисертаційних виданнях
 6. Представленість у статті результатів аналізу досліджень, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах і збірниках наукових праць
 7. Достатність/недостатність використаних літературних джерел та їх відповідність змісту статті
 8. Чи вказані у списку використаних джерел праці науковців, які згадані в змісті статті? Чи присутні у тексті статті посилання на науковців, які згадані у списку використаних джерел?
 9. Цінність отриманих результатів для подальшого розвитку теорії та практики корекційної педагогіки та спеціальної психології
 10. Відповідність висновків меті та завданням дослідження, їх обґрунтованість і переконливість
 11. Доречність представленого в статті ілюстративного матеріалу (таблиць, рисунків, діаграм, гістограм тощо), якість їх оформлення (допускається відсутність ілюстративного матеріалу)
 12. Якість цитування у статті й оформлення списку використаних джерел відповідно до вимог
 13. Відповідність статті встановленому Редакцією обсягу (не менше 0,5 др. арк. – не менше 12 сторінок (не менше 21600-22000 знаків) – без анотацій та списку використаних джерел)
 14. Правильність і коректність оформлення статті (науковий стиль, прийнята термінологія, чіткість формулювання, зрозумілість для сприйняття, чіткість, логічність, послідовність викладу матеріалу, аргументованість тощо)

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ СТАТТІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕЦЕНЗЕНТА

   

Додаток 2

АРА – МІЖНАРОДНИЙ СТИЛЬ ОФОМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ (ЖУРНАЛИ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ)

Література (Кирилиця)

References (Транслітерація)

ОДИН АВТОР

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Випуск(Номер), сторінка(и). doi: хххх

Автор, А.А., (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Акімова, Н. (2017). Психолінгвістичний код сайтів новин: колективне авторство. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 22(1), 15–25.

doi: 10.5281/zenodo.1087458

Akimova, N. (2017). Psikholingvistichnij kod sajtiv novin: kolektivne avtorstvo [News sites psycholinguistics code: collective authorship]. Psikholingvistika – Psycholinguistics22(1), 15–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.1087458 [in Ukrainian].

Одінцова, A. (2017). Психолінгвістичні маркери мовлення осіб у різних емоційно-психічних станах. Психологічні перспективи29, 280–291.

https://doi.org/10.29038/2227-1376-2017-29-280-291

Odintsova, A. (2017). Psiholingvistichni markeri movlennya osib u riznih emocijno-psihichnih stanah [Psycholinguistic markers of human’s speech in different emotional and mental states. Psychological perspectives]. Psihologichni perspektivi – Psychological prospects, 29, 280–291. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2017-29-280-291 [in Ukrainian].

ДВА АВТОРИ

Автор, А.А., & Автор, Б.Б. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Акімова, Н., & Акімова, A. (2018). Розуміння тексту як специфічний вид розуміння. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика24(1), 27–46. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-27-46

AkimovaN., & AkimovaA. (2018). Rozuminnya tekstu yak specifichnij vid rozuminnya [Тext Understanding as a Special Kind of Understanding]. Psikholingvistika – Psycholinguistics24(1), 27–46. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-27-46 [in Ukrainian].

ВІД ТРЬОХ ДО П’ЯТИ АВТОРІВ

Автор, А.А., Автор, Б.Б., &Автор, В.В. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Князева, Е.Г., Тихонова, Е.В., & Курбаков, И.А. (2019). Психолингвистическое исследование конфликтогенных языковых единиц в современном медийном дискурсе. Вопросы психолингвистики, 1(39), 102–117.  doi: 10.30982/2077-5911-2019-39-1-102-117

Knyazeva, E.G., Tihonova, E.V., & Kurbakov, I.A. (2019). Psiholingvisticheskoe issledovanie konfliktogennyh yazykovyh edinic v sovremennom medijnom diskurse [A psycholinguistic research into conflictgenous verbal means in modern media discourse]. Voprosy psiholingvistiki – Journal of Psycholinguistics, 1(39), 102–117. doi: 10.30982/2077-5911-2019-39-1-102-117 [in Russian].

Ахутина, Т.В., Корнеев, А.А., Ощепкова, Е.С., Панкратова, Я.Р., & Матвеева, Е.Ю. (2019). Понимание грамматических конструкций и построение рассказа учащимися 1-3 классов. Вопросы психолингвистики,

1(39), 58–81. doi: 10.30982/2077-5911-2019-39-1-58-81

Ahutina, T.V., Korneev, A.A., Oshepkova, E.S., Pankratova, Ya.R., & Matveeva, E.Yu. (2019). Ponimanie grammaticheskih konstrukcij i postroenie rasskaza uchashimisya 1-3 klassov [Understanding of grammatical constructions and story creation in first-, second- and thirdgraders]. Voprosy psiholingvistiki – Journal of Psycholinguistics, 1(39), 58–81. doi: 10.30982/2077-5911-2019-39-1-58-81 [in Russian].

ЯКЩО БІЛЬШЕ ШЕСТИ АВТОРІВ, СЬОМИЙ ТА НАСТУПНІ АВТОРИ ПОЗНАЧАЮТЬСЯ «ТА ІН.» / «ET AL.»

Автор, А.А., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор, Г.Г., Автор, Д.Д., Автор, Е.Е., та ін. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Fan, X., Miller, B. C., Park, K. E., Winward, B. W., Christensen, M., Grotevant, H. D., et al. (2006). An exploratory study about inaccuracy and invalidity in adolescent self-report surveys. Field Methods, 18(3), 223–244. https://doi.org/10.1177/152822X06289161

ЯКЩО БІЛЬШЕ ВОСЬМИ АВТОРІВ, ПІСЛЯ ШОСТОГО ТА ПЕРЕД ВОСЬМИМ СТАВИТЬСЯ ТРИКРАПКА «…»

Автор, А.А., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор, Г.Г., Автор, Д.Д., Автор, Е.Е., … Автор, Ж.Ж. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Номер, Сторінка(и). doi: хххх

Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I.N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., … Griffin, W.A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 843–856. doi: 10.1037//0022-006X.68.5.843

ЯКЩО DOI ВІДСУТНІЙ, АЛЕ Є ONLINE ДОСТУП ДО СТАТТІ

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва статті. Назва періодичного видання. Випуск(Номер), сторінка(и). Режим доступу htpp://xxxx

Глозман, Ж. (2015). Семантические и грамматические категории в норме и патологии. Cхідноєвропейський журнал психолінгвістики, 2(1), 34–42. Режим доступу:

http://eepl.at.ua/_ld/0/64_eejpl_journal_2.pdf

Glozman, Zh. (2015). Semanticheskie i grammaticheskie kategorii v norme i patologii [Semantic and Grammar Categories in Norm and Pathology]. Ckhidnoyevropejskij zhurnal psikholingvistiki – East European Journal of Psycholinguistics, 2(1), 34–42. Retrieved from http://eepl.at.ua/_ld/0/64_eejpl_journal_2.pdf [in Russian].

АВТОР І РЕДАКТОР(И) ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва публікації. А.А. Редактор & Б.Б. Редактор (Ред.), Назва збірника наукових праць (Кіл-сть томів / випусків). (Номер тома / випуска, сторінки). Місто (повністю) : Видавництво.

Бондаренко, А.К. (2012). Понимание как фактор успешности когнитивной и коммуникативной деятельности языковой личности. Е.Г. Борисова & Н.В. Аниськина (Ред.), Понимание в коммуникации. Человек в информативном пространстве (Т. 1–2). (Т. 1, с. 74–78). Ярославль – Москва : Изд-во ЯГПУ.  

Bondarenko, A.K. (2012). Ponimanie kak faktor uspeshnosti kognitivnoj i kommunikativnoj deyatelnosti yazykovoj lichnosti [Understanding as a factor of success in cognitive and communicative activity of a linguistic personality]. In E.G. Borisova & N.V. Aniskina (Eds.), Ponimanie v kommunikacii. Chelovek v informativnom prostranstve – Understanding in communication. Man in an informative space (Vols. 1–2). (Vol. 1, pp. 74–78). Yaroslavl – Moscow : Izd-vo YaGPU [in Russian].

КНИГИ (МОНОГРАФІЇ)

ОДИН АВТОР

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва книги. Місто (повністю) : Видавництво.

Леонтьев, А.А. (1999). Основы психолингвистики. Москва : Смысл.

Leontiev, A.A. (1999). Osnovy psiholingvistiki [Fundamentals of Psycholinguistics]. Moscow : Smysl [in Russian].

Орап, М.О. (2014). Психологія мовленнєвого досвіду особистості. (Монографія). Тернопіль : Підручники і Посібники.

Orap, M.O. (2014). Psihologiya movlennyevogo dosvidu osobistosti

[Psychology of personality’s speech experience]Ternopil : Pidruchniki i Posibniki [in Ukrainian].

ДВА АВТОРИ

Автор, А.А., & Автор, Б.Б. (Рік публікації). Назва книги. Місто (повністю) : Видавництво.

Засєкіна, Л.В., & Засєкін, С.В. (2008). Психолінгвістична діагностика. Луцьк : Вежа. 

Zasiekina, L.V., & Zasiekin, S.V. (2008). Psiholingvistichna diagnostika [Psycholinguistic diagnosis]. Lutsk : Vezha [in Ukrainian].

ТРИ АВТОРИ

Автор, А.А., Автор, Б.Б., & Автор, В.В. (Рік публікації). Назва книги. Місто (повністю) : Видавництво.

Ушакова, Т.Н., Павлова, Н.Д., & Зачесова, И.А. (1989). Речь человека в общении. Москва : Наука.  

Ushakova, T.N., Pavlova, N.D., & Zachesova, I.A. (1989). Rech cheloveka v obshenii [Speech of a person in communication]. Moscow : Nauka [in Russian].

АВТОР І РЕДАКТОР(И)

Автор, А.А. (Рік видання). Назва книги. Редактор(и). Місто (повністю) : Видавництво.

Новиков, А.И. (2007). Текст и его смысловые доминанты. Н.В. Васильева, Н.М. Нестерова & Н.П. Пешкова (Ред.).

Москва : Институт языкознания РАН.

Novikov, A.I. (2007). Tekst i ego smyslovye dominanty [Text and its semantic dominants]. In N.V. Vasileva, N.M. Nesterova & N.P. Peshkova (Eds.). Moscow : Institut yazykoznaniya RAN [in Russian].

ЧАСТИНА КНИГИ (АВТОР І РЕДАКТОР(И))

Автор(и). (Рік видання). Назва частини книги. Редактор(и), Назва книги (сторінки). Місто (повністю) : Видавництво.

Леонтьев, А.А. (1976). Признаки связности и цельности текста. Т.М. Дридзе & А.А. Леонтьев (Ред.), Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации) (с. 46–47). Москва : Наука. 

Leontiev, A.A. (1976). Priznaki svyaznosti i celnosti teksta [Signs of coherence and integrity of the text]. In T.M. Dridze & A.A. Leontiev (Eds.), Smyslovoe vospriyatie rechevogo soobsheniya (v usloviyah massovoj kommunikacii) – The semantic perception of a speech message (in conditions of mass communication) (p. 46–47). Moscow : Nauka [in Russian].

Радзиховская, В.К., & Кирьянов, А.П. (2003). А.А. Леонтьев: Психолингвистика ХХ века.

В.К. Радзиховская (Ред.), Психолингвистика в очерках и извлечениях (с. 405–421). Москва : Издательский центр «Академия».

Radzihovskaya, V.K., & Kiryanov, A.P. (2003). A.A. Leontiev: Psiholingvistika XX veka [A.A. Leontiev: Psycholinguistics of the 20th century]. In V.K. Radzihovskaya (Ed.), Psiholingvistika v ocherkah i izvlecheniyah – Psycholinguistics in essays and extracts (pp. 405–421).

Moscow : Izdatelskij centr «Akademiya» [in Russian].

КНИГА ПІД ЗАГОЛОВКОМ (ЗА РЕДАКЦІЄЮ)

Редктор(и). (Ред.). (Рік публікації). Назва книгиМісто (повністю) : Видавництво.

Радзиховская, В.К. (Ред.). (2003). Психолингвистика в очерках и извлечениях. Москва : Издательский центр «Академия».

Radzihovskaya, V.K. (Ed.). (2003). Psiholingvistika v ocherkah i izvlecheniyah [Psycholinguistics in essays and extracts].

Moscow : Izdatelskij centr «Akademiya» [in Russian].

ДЛЯ ВСІХ ВИДАНЬ, КРІМ ПЕРШОГО

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва книги. (Порядковий номер видання). Місто (повністю) : Видавництво.

Белянин, В.П. (2000). Введение в психолингвистику (2-е изд.). Москва : ЧеРо.

Belyanin, V.P. (2000). Vvedenie v psiholingvistiku [Introduction to Psycholinguistics] (2nd. ed.). Moscow : CheRo [in Russian].

ЯКЩО ЧАСТИНА КНИГИ (ДЛЯ ВСІХ ВИДАНЬ, КРІМ ПЕРШОГО)

Автор, А.А. (Рік публікації). Назва розділу. (Порядковий номер видання, Сторінки). Місто (повністю) : Видавництво.

Леонтьев, А.А. (1999). Психолингвистика в овладении языком. Основы психолингвистики (2-е изд., с. 218–229).

Москва : Смысл.

Leontiev, A.A. (1999). Psiholingvistika v ovladenii yazykom [Psycholinguistics in mastering the language], Osnovy psiholingvistiki – Fundamentals of Psycholinguistics (2nd ed., pp. 218–229). Moscow : Smysl [in Russian].

БАГАТОТОМНЕ ВИДАННЯ (АВТОР І РЕДАКТОР(И))

Автор, А.А. (Рік видання). Назва видання (Кількість томів). Редактор(и), Місто (повністю) : Видавництво.

Выготский, Л.С. (1982). Собрание сочинений (Т. 1–6). А.Р. Лурия & М.Г. Ярошевский (Ред.).

Москва : Педагогика.

Vygotskij, L.S. (1982). Sobranie sochinenij [Collected works] (Vols. 1–6). In A.R. Luriya & M.G. Yaroshevskij (Eds.). Moscow : Pedagogika [in Russian].

ОКРЕМИЙ ТОМ (ЗІ СТОРІНКАМИ) БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ (АВТОР І РЕДАКТОР(И))

Автор, А.А. (Рік видання). Назва окремого тому. Редактор(и), Назва книги (Кількість томів). (Номер тому, сторінки). 

Місто (повністю) : Видавництво.

Выготский, Л.С. (1984). Раннее детство. Д.Б. Эльконин (Ред.), Собрание сочинений (Т. 1–6). (Т. 4, с. 340–376). Москва : Педагогика.

Vygotskij, L.S. (1984). Rannee detstvo [Early childhood]. In D.B. Elkonin (Ed.), Sobranie sochinenij – Collected works (Vols. 1–6). (Vol. 4, pp  340–376). Moscow : Pedagogika [in Russian].

Выготский, Л.С. (1983). История развития высших психических функций. А.Р. Лурия & М.Г. Ярошевский (Ред.), Собрание сочинений (Т. 1–6). (Т. 3, с. 5–328).

Москва : Педагогика.

Vygotskij, L.S. (1983). Istoriya razvitiya vysshih psihicheskih funkcij [The history of higher mental functions development]. In A.R. Luriya & M.G. Yaroshevskij (Eds.), Sobranie sochinenij – Collected works (Vols  1–6). (Vol. 3, pp. 5–328). Moscow : Pedagogika [in Russian]

МАТЕРІАЛИ (ТЕЗИ) КОНФЕРЕНЦІЇ

АВТОР

Автор, А.А. (Рік видання). Назва матеріалів, Назва конференції (Місто проведення, дата проведення), (сторінки).  Місто (повністю) : Видавництво.

Ахутина, Т.В. (2016). Смысл, смысловое поле и модель ситуации текста. Е.Ф. Тарасов (Отв. ред.), Материалы XVIII Международного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации «Теория речевой деятельности: практика и эксперимент» (г. Москва, 24–26 мая 2016 г.). (Часть 1–2). (Часть 1, с. 19–24) . Москва : Издательство «Канцлер».

Ahutina, T.V. (2016). Smysl, smyslovoe pole i model situacii teksta [Sense, semantic field and model of the text situation.]. In E.F. Tarasov (Ed.), Proceedings from TSAPE’ 16: XVIII Mezhdunarodnyj simpozium po psiholingvistike i teorii kommunikacii «Teoriya rechevoj deyatelnosti: praktika i eksperiment» – The XVIII International Symposium on Psycholinguistics and Communication Theory «Theory of speech activity: practice and experiment» (Moscow, May 24–26th, 2016) (Part 1–2). (Part 1, pp. 19–24). Moscow : Izdatelstvo «Kancler» [in Russian].

АВТОР І РЕДАКТОР(И)

Автор, А.А. (Рік видання). Назва матеріалів. Редактор(и), Назва конференції (Місто проведення, дата проведення), (сторінки). Місто видання :  Видавництво.

Мілінчук, В.І. (2015). Психолінгвістичні особливості експресивної дислалії в дітей. Л.О. Калмикова (Ред.), Тези Х Міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика в сучасному світі – 2015»

(м. Переяслав-Хмельницький, 22–23 жовтня 2015 р.) (с. 76–77). Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М.

Milinchuk, V.I. (2015). Psiholingvistichni osoblivosti ekspresivnoyi dislaliyi v ditej [Psycholinguistic features of the expressive dyslalia in children]. In L.O. Kalmikova (Ed.), Proceedings from ISPCPMW ’15: X Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya «Psiholingvistika v suchasnomu sviti – 2015» – The International Scientific and Practical Conference «Psycholinguistics in a Modern World – 2015» (PereiaslavKhmelnytskyi, October 22nd–23rd, 2015) (pp. 76–77). PereiaslavKhmelnytskyi : FOP Lukashevich O.M. [in Ukrainian].

АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ

Автор, А.А. (Рік видання). Назва автореферату. (Вихідні дані). Місто (повністю)

АВТОРЕФЕРАТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

Ваганова, Н.А. (2006). Розуміння старшими дошкільниками нової інформації у вербальній і візуальній формах. (Автореф. дис. канд. психол. наук). Київ. 

Vaganova, N.A. (2006). Rozuminnya starshimi doshkilnikami novoyi informaciyi u verbalnij i vizualnij formah [Understanding of the new information presented in verbal and visual forms by pre-school children].

Extended abstract of Candidate’s thesisKyiv [in Ukrainian].

АВТОРЕФЕРАТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

Орап, М.О. (2014). Психологічні основи організації мовленнєвого досвіду особистості. (Автореф. дис. д-ра психол. наук). Київ. 

Orap, M.O. (2014). Psykholohichni osnovy orhanizatsiyi movlennyevoho dosvidu osobystosti [Psychological bases of organization of the individual speech experience]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЇ

Автор, А.А. (Рік видання). Назва дисертації. (Вихідні дані). Місто (повністю)

ДИСЕРТАЦІЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

Ваганова, Н.А. (2006). Розуміння старшими дошкільниками нової інформації у вербальній і візуальній формах. (Дис. канд. психол. наук). Київ.

Vaganova, N.A. (2006). Rozuminnya starshimi doshkilnikami novoyi informaciyi u verbalnij i vizualnij formah [Understanding of the new information presented in verbal and visual forms by pre-school children].

Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

Кулиш, Л.Ю. (1984). Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего). (Дисс. д-ра филол. наук). Киев.

Kulish, L.Yu. (1984). Psiholingvisticheskie aspekty vospriyatiya ustnoj rechi (zavisimost vospriyatiya ot rechevyh harakteristik govoryashego) [Psycholinguistic aspects of the perception of oral speech (the dependence of perception on speech characteristics of the speaker)]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Russian].

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

АВТОР КНИГИ (НЕ ВКАЗАНА ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ)

Автор, А.А. (без дати). Назва книги. Режим доступу: http://xxxxx>

Богин, Г.И. (н.д.). Типология понимания текста. Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/index/0-240

Bogin, G.I. (n.d.). Tipologiya ponimaniya teksta [Typology of text understanding]. Retrieved from http://linguistics-online.narod.ru/index/0240 [in Russian].

КНИГА БЕЗ АВТОРА (ВКАЗАНА ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ)

Cambridge Local Examinations Syndicate. (2001). Quick placement test [measurement instrument]. Retrieved from http://www.vhsaschaffenburg.de/cms/media/download/238/oxford-test.pdf.

Psychology Software Tools, Inc. (2012). E-Prime 2.0. Retrieved October 23, 2018. Retrieved from http://www.pstnet.com/

ПУБЛІКАЦІЯ (НЕМАЄ АВТОРА І ДАТИ)

Актуальные проблемы психолингвистики (н.д.). Режим доступа: https://studopedia.info/3-25968.html

Aktualnye problemy psiholingvistiki [Actual problems of psycholinguistics]. Retrieved from https://studopedia.info/3-25968.html

Випуск №1

Випуск №2

Випуск №3

Випуск№4

Випуск№5

«Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки»

Фахове видання з педагогічних наук затверджено постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 року № 1 – 05/8
(Бюлетень ВАК України №2, 2011 р.)

 


      Збірник наукових праць «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки» створено у 2003 році. Засновник видання – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №14519-3490Р від 06.10.2008 р.
     Збірник наукових праць «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки» висвітлює актуальні питання навчання, виховання, розвитку дітей з порушеннями зору, шляхи корекційної роботи з дітьми даної нозології, питання реабілітації, соціалізації та інтеграції осіб з порушеннями зору різних вікових категорій. Видання містить матеріали наукових досліджень з тифлопедагогіки та тифлопсихології, науково-методичні рекомендації практикам щодо надання компетентної допомоги дітям та дорослим, які мають порушення зору.
      Станом на 1 вересня 2011 року видано 12 випусків. Збірник виходить з періодичністю 2 рази на рік, забезпечуючи тифлопедагогів та тифлопсихологів України новітньою науковою інформацією.
     Місцезнаходження редакції – кафедра тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 8/14, ІКПП, кафедра тифлопедагогіки. Тел. 482 – 38 – 47).

Відомості про членів редколегії збірника наукових праць «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки»

Синьов Віктор Миколайович – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова (головний редактор).
Бондар Віталій Іванович – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.
Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.
Тарасун Валентина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії діагностики психічного розвитку Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.
Фомічова Людмила Іванівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри сурдопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова (заступник головного редактора).
Конопляста Світлана Юріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.
Хохліна Олена Петрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних дисциплін Київського національного інституту внутрішніх справ.
Бекетова Галина Володимирівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупіка МОЗ України, Головний підлітковий терапевт МОЗ України.
Синьова Євгенія Павлівна – кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.
Федоренко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.
Войтюк Юрій Олександрович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.
Паламар Олена Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.

 

Архів випусків1.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 4 (12). – 390 с.
2.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Випуск 3 (11). – 206 с.
3.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Випуск 2 (10). – 147 с.
4.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – Випуск 1 (9). – 161 с.
5.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Випуск 8. – 157с.
6.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Випуск 7. – 168 с.
7.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – Випуск 6.
8.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Випуск 5.
9.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Випуск 4.
10.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – Випуск 3.
11.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – Випуск 2.
12.    Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – Випуск 1. 

 

        НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. 
 
     У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вузів та співробітників наукових установ України щодо питання результатів новітніх теоретичних та експериментальних досліджень в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Дослідження у зазначених галузях педагогічної та психологічної науки охоплюють проблеми вивчення, виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з вадами психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.

 

 

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp