Головний редактор:
Шеремет М.К. – доктор педагогічних наук, професор

 

Редакційна рада:
Синьов В.М. - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України
Бондар В.І. - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України
Конопляста С.Ю. - доктор педагогічних наук, професор
Мозгова Г.П. - доктор психологічних наук, професор
Тарасун В.В. - доктор педагогічних наук, професор
Сак Т.В. - доктор психологічних наук, професор
Миронова С.П. - доктор педагогічних наук, професор
Барко В.І. - доктор психологічних наук, професор
Гаврилов О.В. - кандидат психологічних наук, доцент
Синьова Є.П. - доктор психологічних наук, професор

Відповідальний редактор:
Мартиненко І.В.- кандидат психологічних наук, доцент

Відповідальний секретар:
Базима Н.В.

Видається за рахунок фізичних осіб
Адреса редакції: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, б.8/14 (12 поверх)
Тел./факс (044)486-80-38, тел. 0669097907
E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Періодичність: три рази на рік

Друкується мовою авторського оригіналу (українською, російською)
Рекомендовано до друку
засіданням кафедри логопедії Інститут корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П,Драгоманова
Протокол № 14 від 31.03.2010 р.

Редколегія не завжди поділяє погляди авторів статей.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір та достовірність наведених фактів, дат, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей.        

 

Шеремет М.К.    ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ  В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ    3
Базима Н.В.    ДО ПРОБЛЕМИ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ    5
Бегас Л.Д.    КОРЕКЦІЯ ЗАЇКАННЯ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    11
Боряк О.В    АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ    14
Козинець О.В.    ФУНКЦІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ МОЗКУ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З МОВЛЕННЯМ    18
Конопляста С.Ю.,
Яковенко А.О.    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ    21
Корнєв С.І.    ПОГЛЯДИ І.О.СІКОРСЬКОГО НА ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО МОВЛЕННЯ    25
Кравчук Л.С.    ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ    29
Кривцова О.Я.    РОЗВИТОК ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ ІЗ ЗАЇКАННЯМ    34
Мартиненко І.В.    СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ    37
Марченко І.С.    СУЧАСНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОДОЛАННІ МОВЛЕННЄВИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ    41
Мілевська О.П.    ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ В УЧНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ  МОВЛЕННЯ    45
Мозгова Г.П.    НЕГАТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ ОТОЧЕННЯ - ОСНОВА ВИНИКНЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ  ЗАХВОРЮВАНЬУ ДІТЕЙ     51
Мозгова Г.П.    СТАН СУДИННОЇ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ СИСТЕМ У ДІТЕЙ З ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ    55
Пінчук Ю.В.,Сіра І.В.    ІГРИ ТА ВПРАВИ З РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ     58
Ромась О.Ю.    АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕНЬ ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ ГОЛОСУ    63
Тарасун В.В.    СПОСОБИ УНІФІКАЦІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ    68
Тарасун В.В.    ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ    80
Ткач О.М.    ФОРМУВАННЯ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ    84
Чередніченко Н.В.,Ряшенцева Д.М.    КОРЕКЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ    88
Чорна О.П.    СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В РОБОТІ ЛОГОПЕДА ПО ЗАКРІПЛЕННЮ ВИМОВИ ЗВУКА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ    93

 

ЗМІСТ

 

УДК: 378.016: [37.091.12-0.51-376]

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ

 В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

 

Шеремет М.К.

доктор педагогічних наук, професор

Інститут корекційної педагогіки та психології

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

У статті розглядається проблема модернізації і підготовки кваліфікованих спеціалістів для роботи в нових умовах спеціальної освітньої системи. Здійснено аналіз становлення системи корекційної освіти в Україні; визначені основні напрямки її удосконалення (реформування) та виявлені причини кризовості освіти осіб з особливими освітніми потребами.

В статье рассматривается проблема модернизации и подготовки квалифицированных специалистов для работы в новых условиях специальной образовательной системы. Осуществлен анализ становления системы коррекционного образования в Украине, определены основные направления ее совершенствования (реформирования) и выявлены причины кризисности образования лиц с особыми образовательными потребностями.

In the article the problem of modernization and preparation of skilled specialists is examined for work in the new terms of the special educational system. The analisis of becoming of the system of correction education is carried out in Ukraine, basic directions of its perfection (reformations) are certain and reasons of formation of crysis of education of persons with the special educational necessities.

 

Ключові слова:модернізація підготовки, корекційна освіта, реформування корекційної освіти, тяжкі порушення мовлення, комплексне порушення розвитку.

Ключевые слова:модернизация подготовки, коррекционное образование, реформирование коррекционного образования, тяжелые нарушения речи, комплексное нарушение развития.

Key words:modernization of preparation, correction education, reformation of correction education, severe speech disibilities,complex violation of development.

 


 

УДК:376-056.264-056.34

ДО ПРОБЛЕМИ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

У ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

 

Базима Н.В.

Інститут колекційної педагогіки та психології

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

В статті висвітлені проблеми, що стосуються мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку з раннім дитячим аутизмом.

В статье освещены проблемы, касающиеся речового развития детей дошкольного возраста с ранним детским аутизмом.

Problems of speech development of preschool children with an autism are presented in the article.

 

Ключові слова:проблеми мовленнєвого розвитку, дослідження, діти дошкільного віку, аутизм.

Ключевые слова:проблемы речевого развития, исследования, дети дошкольного возхраста, аутизм.

Key words:рroblems of speech development, exploring preschool children, autism.

 


 

УДК 376.36

 

КОРЕКЦІЯ ЗАЇКАННЯ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Бегас Л.Д.

Інститут корекційної педагогіки та психології

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Різноманітне розуміння заїкання, його сутності обумовлено рівнем розвитку науки і позицій, з котрих науковці підходили і підходять до вивчення цього мовленнєвого розладу.

Различное понимание заикания, его сущности обусловлено уровнем развития науки и позиций, с которых ученые подходили и подходят к изучению этого речевого расстройства.

The range of various understanding of stammer phenomenon is caused by the science development and the points of view from which scientists tensed to treat and suit treat this language disorder.

 

Ключові слова:діти старшого дошкільного віку, корекційно-реабілітаційна робота, заїкання.

Ключевые слова:дети старшего дошкольного возраста, коррекционно-реабилитационная работа, заикание.

Key words:the children of senior preschool age, correction-rehabilitation work, stuttering

 


 

УДК 372.461:616.89-008.434.3

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ

 

Боряк О.В.

Інститут корекційної педагогіки та психології

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

У статті наведений аналіз результатів обстеження стану мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з дизартрією, отримані під час проведення першого (орієнтованого) етапу констатувального експерименту обстеження рівня розвитку компонентів просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією.

В статье дан анализ результатов обследования речевого развития детей старшего дошкольного возраста с дизартрией, полученный во время проведения первого этапа констатирующего эксперимента обследования уровня развития компонентов просодической стороны речи детей старшего дошкольного возраста с дизартрией.

The article analyzes the results of a survey of speech development in preschool age children with dysarthria acquired during the first phase of ascertaining experiment surveys of the development of prosodic components of speech, senior preschool age children with dysarthria.

 

Ключові слова:фактори ризику, дизартрія, діти з тяжкими порушеннями мовленнєвого розвитку.

Ключевые слова:факторы риска, дизартрия, дети с тяжелыми нарушениями речевого развития.

Key words:factors of the risk, appearance of dysarthria, prosodical side of speech.

 


 

УДК 159.943.75

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ МОЗКУ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З МОВЛЕННЯМ

 

Козинець О.В.

Інститут корекційної педагогіки та психології

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

У статті проаналізовано причини відмінності функціонування правої та лівої півкуль мозку, висвітлено вікову динаміку функціональної асиметрії півкуль головного мозку.

В статье проанализировано причины отличия функционирования правого и левого полушария мозга, освещено возрастную динамику функциональной асимметрии полушарий головного мозга.

The article analyzes the causes of differences between the functioning of the right and left hemisphere of the brain lit age dynamics of functional asymmetry of the cerebral hemispheres.

 

Ключові слова:функціональна асиметрія півкуль головного мозку, ліворукість, білатеральний механізм мозку, профілю функціональної асиметрії, домінантна півкуля, епілепсія, ліво- та правопівкульний, дзеркальне письмо.

Ключевые слова:функциональная асимметрия полушарий головного мозга, леворукость, билатеральный механизм мозга, профиль функциональной асимметрии, доминантное полушарие, лево- и правополушарный, зеркальное письмо.

Key words:functional asymmetry of cerebral hemispheres, left-handedness, bilateral, brain mechanisms, the profile of functional asymmetry, dominant hemisphere, epilepsy, left- and right hemisphere, mirror writing.

 


 

УДК:376.36

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ

ІЗ ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Конопляста С.Ю.

доктор педагогічних наук, професор

Інститут корекційної педагогіки та психології

НПУ імені М.П.Драгоманова

Яковенко А.О.

логопед ДНЗ № 731 м.Києва

 

В статті проведений аналіз корекційної роботи з дітьми з вродженим незрощенням губи та піднебіння старшого дошкільного віку по формуванню просторового мислення.

В статье проведен анализ коррекционной работы с детьми с врожденным несрастанием губы и неба старшего дошкольного возраста по формированию пространственного мышления.

The article dwells upon the analysis of the correction work on the dimensional thinking development with children suffering from congenital lip and palate cleft of the senior preschool age.

 

Ключові слова:діти із вродженим незрощенням губи та піднебіння (ВНГП), корекція, просторове мислення, зорово – просторове сприймання, вербаліхація просторових уявлень.

Ключевые слова:дети с врожденным несращением губы и неба(ВНГН), коррекция, пространственное мышление, зрительно – пространственное восприятие, вербализация пространственных представлений.

Keywords:children suffering from congenital lip and palate cleft, correction, dimensional thinking, visio-dimensional (visional dimensional) perception, verbification of the dimensional imagination.

 


 

УДК – 376.2(09) [Сікорський]

 

ПОГЛЯДИ І.О.СІКОРСЬКОГО НА ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО МОВЛЕННЯ

 

Корнєв С.І.

кандидат педагогічний наук, доцент

Інститут корекційної педагогіки та психології

НПУ імені М.П.Дорагоманова

 

При побудові системи методичної роботи, спрямованої на формування дитячого мовлення в умовах глибокого його недорозвинення, принципове значення має врахування закономірностей розвитку мовлення дітей, які нормально говорять, що дозволяє визначити вимоги до розвитку тих або інших рівнів мовленнєвої діяльності на різних етапах її формування. Необхідно також враховувати рівень розвитку патологічного мовлення, його особливості й потенційні можливості оволодіння дітьми мовою у процесі корекційного впливу.

При построении системы методической работы, направленной на формирование детской речи в условиях глубокого ее недоразвития, принципиальное значение имеет учет закономерностей развития речи детей, с нормальным речевым развитием, что позволяет определить требования к развитию тех или иных уровней речевой деятельности на разных этапах ее формирования. Необходимо также учитывать уровень развития патологической речи, ее особенности, и потенциальные возможности овладения детьми речью в процессе коррекционного обучения.

During the construction of the system of methodical work, directed on forming of child's speech in the conditions of its deep excalation, an of principle value has an account of conformities of development of child's speech, with normal speech development, that allows to define requirement to development of those or other levels of speech activity on the different stages of its forming. It is necessary also to take into account the level of development of pathological speech, its features, and potential possibilities of capture children by speech in the process of the correction teaching.

 

Ключові слова:формування дитячого мовлення, розвиток патологічного мовлення, закономірності розвитку дитячого мовлення, І.О.Сікорський.

Ключевые слова:формирование детской речи, развитие патологической речи, закономерности развития речи детей, И.А.Сикорский

Key words:development of speech of children, development of pathological speech, directed on forming of child's speech I.O. Sikorckiy


 

УДК 371.3

 

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

ОСВІТНЬОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

 

Кравчук Л.С.

Хмельницький інститут соціальних технологій

 

В статті розглядаються особливості корекційно-педагогічного забезпечення освітнього та виховного процесів підготовки дітей з інвалідністю та порушенням постави, зокрема. Навчальна діяльність студентів з ДЦП носить корекційно-відновлювальний характер і спрямована на подолання відхилень у фізичному розвитку, пізнавальній діяльності.

В статье рассматриваются особенности корекционно-педагогического обеспечения учебного и воспитательного процессов подготовки детей с инвалидностью. Учебная деятельность студентов с ДЦП имеет коррекционно-восстановительный характер и направлена на исправления у физическому развитию, познавательной деятельности.

The peculiarities of corrective and pedagogical supply of educational and bringing up processes of preparation of children with invalidness especially with problems with carriage are described in this article. The educational activity of students with CCP has corrective and renewing character and is directed on overcoming of difficulties in physical development and learning activity.

 

Ключові слова:пізнавальна, навчальна діяльність, корекційно-педагогічне забезпечення, фізичний розвиток.

Ключевые слова:познавательная, учебная деятельность, коррекционно-педагогическое обеспечение, физическое развитие.

Key words:educational and learning activity, corrective and pedagogical supply, physical development

 


 

 

УДК 376.1–056.264:371.311

 

РОЗВИТОК ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

 

Кривцова О.Я.

Сумський державний педагогічний

університет імені А. С. Макаренка

 

У статті висвітлено різні історичні підходи до проблеми заїкання та становлення логопедичної допомоги підліткам із мовленнєвими порушеннями.

В статье освещены разные исторические подходы к проблеме заикания и становление логопедической помощи подросткам с нарушениями речи.

Different historical approaches to the problem of stummering and developing of logopedical help to teenagers with colloquial vialations are observed in this article.

 

Ключові слова:заїкання, логопедична допомога, підлітки, мовленнєві порушення.

Ключевые слова:заикание, логопедическая помощь, подростки, нарушения речи.

Key words:stuffering, logopedical help, teenagers, colloquial vialations.

 


УДК: 376-056.264-053

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

 

Мартиненко І.В.

кандидат психологічних наук, доцент

Інститут корекційної педагогіки та психології

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

Стаття присвячена проблемі використання сучасних класифікацій мовленнєвих порушень. У статті пропонуються різні підходи і наголошується увага на тих, які знаходяться в компетенції логопеда, як педагогічного працівника.

Статья посвящена проблеме использования современных классификаций речевых нарушений. В статье предлагаются различные подходы и акцентируюется внимание на тех, которые находятся в компетенции логопеда, как педагогического работника.

The article is devoted to the problem of modern speech and language pathology classifications. The author is describe the different approaches to classifications especially pedagogical and logopedical.

 

Ключові слова:класифікації, мовленнєві та мовні порушення, логопед.

Ключевые слова:классификации, речевые и языковые нарушения, логопед.

Keywords:classification, speech and language pathology, logoped.

 


УДК 376:36

 

СУЧАСНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОДОЛАННІ МОВЛЕННЄВИХ РОЗЛАДІВ

У ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

 

Марченко І.С.

кандидат педагогічний наук, доцент

Інститут корекційної педагогіки та психології

НПУ імені М.П.Дорагоманова

 

Стаття присвячена огляду сучасних опосередкованих логопедичних технологій у корекціно-логопедичній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення. Обґрунтована доцільність їх використання та подано характеристику деяких із них.

Статья посвящена обзору современных опосредованных логопедических технологий в корекцино-логопедической работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Обоснована целесообразность их использования и дана характеристика некоторых из них.

This article covered review of modern logopedical technology in overcoming work with children with severe speech disorders. Their characteristic and purpose of using are grounded in the article.

 

Ключові слова:логопедичні технології, діти з тяжкими порушеннями мовлення.

Ключевые слова:логопедические технологии, дети с тяжелыми нарушениями речи.

Key words :logopedical technology, children with severe speech disorders.

 


 

УДК 376.016:81-028.31

 

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ В УЧНІВ

 ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

 

Мілевська О.П.

Кам’янець-Подільський національний

університет імені Івана Огієнка

 

У статті запропоновано поетапну методику розвитку в учнів із загальним недорозвитком мовлення умінь будувати зв’язні висловлювання на основі розвитку у них базисних інваріантних розумових дій та операцій.

В статье предложена поэтапная методика формирования связных высказываний у учащихся с общим недоразвитием речи путём развития у них базисных инвариантных действий и операций.

A stepwise method of forming the connected speech of pupils with general speech underdevelopment through the development of their basic invariant actions and operation is presented in article.

 

Ключові слова:зв’язні висловлювання, мовленнєві механізми, мовно-мисленнєві дії, мовленнєва діяльність.

Ключевые слова: связные высказывания, речевые механизм, рече-мыслительные действия, речевая деятельность.

Keywords:connected speech, the speech mechanism,  speech-thinking action  and speech-activity.

 


 

УДК: 616.366-071-085

 

НЕГАТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ ОТОЧЕННЯ - ОСНОВА ВИНИКНЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬУ ДІТЕЙ

 

Мозгова Г.П.

доктор психологічних наук, професор

Інститут корекційної педагогіки і психології

НПУ імені М.Драгоманова

 

У статті проведений огляд та аналіз особливостей формування психосоматичних захворювань у результаті негативного психологічного клімату.

Встатьепроведенобзорианализ особенностей формированияпсихосоматических и поведенческих расстройствврезультатенегативного психологического климата.

This article represents review and analysis of peculiarities of forming of psychosomatic disorders as a result of stressful situations.

Ключові слова:психосоматичнірозлади, стрес, негативний психологічний клімат.

Ключевые слова:психосоматические и поведенческие расстройства, стресс, негативный психологический климат.

Key words:psychosomatic disorders, stress.

 


 

 

 

УДК: 616.37 – 002:616.3

 

СТАН СУДИННОЇ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ СИСТЕМ У ДІТЕЙ З ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

 

Мозгова Г.П.

доктор психологічних наук, професор

Інститут корекційної педагогіки і психології

НПУ імені М.Драгоманова

 

Автори цього дослідження визначили стан судинної та вегетативної систем у дітей з функціональними та запальними захворюваннями верхніх відділів травного шляху, які поєднувались з порушеннями психофізичного розвитку.

Авторы этого исследования попытались изучить состояние сосудистой системы у детей с функциональными и воспалительными заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта, которые сопровождались психоневрологичекими расстройствами.

The authors of this research tried to investigate the state of vascular system of children with functional and inflammatory diseases of upper sections of digestive tube and psychoneurological disfunction.

 

Ключові слова:кардіоінтервалографія, реоенцефалографія, патологія травного шляху, порушення психофізичного розвитку.

Ключевые слова:кардиоинтервалография, реоэнцефалография, сочетанная патология пищеварительного тракта, психоневрологические нарушения.

Key words:cardiointervalography, rheoencephalography, common pathology of digestive tube and psychoneurological disfunction.

 

 


 

УДК376-056.264.016:81

 

ІГРИ ТА ВПРАВИ З РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Пінчук Ю.В.

кандидат педагогічних наук, доцент

Сіра І.В.

Інститут корекційноїпедагогіки та психології

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

У статті порушується питання змісту логопедичної роботи з розвитку фонематичного сприймання у дітей з вадами вимовної сторони мовлення, наводяться приклади ігор і вправ.

В статье рассматривается вопрос содержания логопедической работы по развитию фонематического восприятия у детей с недостатками произносительной стороны речи, приводятся примеры игр и упражнений.

The article discusses the content of speech therapy work on the development of phonemic perception in children with speech pronunciation side, examples of games and exercises.

 

Ключові слова:фонематичне сприймання, ігри та вправи з формування фонематичного сприймання, слухового контролю, уваги та пам’яті.

Ключевые слова:фонематическое восприятие, игры и упражнения по формированию фонематического восприятия, слухового контроля, внимания и памяти.

Key words:phonemic perception, games and exercises on the formation of phonemic perception, hearing monitoring, attention and memory.

 


УДК 376.36 : 611.22

 

АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕНЬ ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ ГОЛОСУ

 

Ромась О.Ю.

Інститут корекційної педагогіки і психології

НПУ імені М.Драгоманова

 

В статті представлена схема клінічного та логопедичного обстеження хворих з порушеннями голосу.

В статье представлена схема клинического и логопедического обследования больных с нарушениями голоса.

The article presents a scheme of clinical and speech examination of patients with impaired voices

 

Ключові слова:голосова функція, відеоларингостробоскопія, спектральний аналіз голосу, перцептивна оцінка голосу.

Ключевые слова:голосовая функция, видеоларингостробоскопия, спектральный анализ голоса, перцептивная оценка голоса.

Keywords:voice feature videolarynhostroboskopiya, spectral analysis of voice, perceptual voice evaluation.

 


 

УДК:376.015.3-056.34

 

СПОСОБИ УНІФІКАЦІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

ДІТЯМПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

 

 Тарасун В.В.

доктор педагогічних наук, професор

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

 

У статті висвітлено значення ретикулярно-лімбічної системи для підсилення здатності мозку дитини сприймати і переробляти інформацію, наведено окремі методики, спрямовані на підсилення енергетичного потенціалу організму малюка.

Встатье освещены значение ретикулярно-лимбической системы для усиления способности мозга ребенка воспринимать и перерабатывать информацию, приведены отдельные методики, направленные на усиление энергетического потенциала организма малыша.

This article reviews the importance of the reticular-limbic system's ability to enhance, the ability of the child"s brain to perceive and process information,are some methods  aimed at enhancingthe energy potential of the child's organism.

 

Ключові слова:кірково-підкіркові взаємодії, синапс, синапсичне навчання, методи ароматерапії, музичної і піскової терапі, система дихальних вправ тощо.

Ключевые слова:корково-подкорковые взаимодействия, синапс, синапсическую обучения, методы ароматерапии, музыкальной и песочной терапий, система дыхательных упражнений и т.д.

Keywords:cortical-subcorticalinteractions,synapsesynapsychneteaching, methodsofaromatherapy,musictherapyandSand, thesystemofbreathingexercisesandmore.

 


 

 

УДК 376.076

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

 

 Тарасун В.В.

доктор педагогічних наук, професор

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

 

 

 У статті висвітлено основні підходи до створення моделі процесуально-особистісного вивчення особливостей раннього розвитку дитини,визначено її компоненти, стан сформованості яких підлягає діагностуванню.

В статье отражены основные подходы к созданию модели процессуально-личностного изучения особенностей раннего развития ребенка, определены ее компоненты, состояние сформированности которых подлежит диагностированию.

 In the article deals with basic approaches to creating a model of procedural and personal study of early child development, defined components, which is subject to state formation diagnostics.

 

 Ключові слова:психічний розвиток, пізнавальна система дитини, процеси взаємодії, дитина раннього віку.

Ключевыеслова:психическое развитие, познавательная система ребенка, процессы взаимодействия, ребенок раннего возраста.

 Key words:mental development, child cognitive system, the processes of interaction, the child early age.

 


 

УДК: 376-056.264-053:811.161.’367

 

ФОРМУВАННЯ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ

 

Ткач О.М.

Кам’янець-Подільський національний університет

 

У статті висвітлено погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на формування синтаксичної структури речення в онтогенезі, особливості формування зовнішнього і внутрішнього плану дій, проаналізовано процес оволодіння дитиною синтаксичної структури висловлювання та формування у дитини типів предикативності.

В статье отражены взгляды отечественных и зарубежных ученых на формирование синтаксической структуры предложения в онтогенезе, особенности формирования внешней и внутренней плана действий, проанализирован процесс овладения ребенком синтаксической структуры высказывания и формирование у ребенка типов предикативності.

Inthearticlethelooksofdomesticandforeignresearchworkersarereflectedtoformingofsyntacticstructureofasentenceinontogenesis, featureofformingofexternalandinternalplanofactions, theprocessofcaptureofsyntacticstructureofutteranceandformingforthechildoftypesofpredicativenessachildisanalysed

 

Ключові слова:семантична сторона мовлення, голофраза, смисловий синтаксис, предикативність, однослівне і багатослівне речення.

Ключевые слова:семантическая сторона речи, голофраза, смысловой синтаксис, предикативность, однословные и многословное предложения.

Keywords:semantic side of broadcasting, semantic syntax, predicativeness, однослівнеand multiword suggestion

 


 

УДК 376.36016:811.161.2.01

 

КОРЕКЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

 

Чередніченко Н.В.

кандидат педагогічних наук, доцент

Ряшенцева Д.М.

Інститут корекційної педагогіки та психології

 НПУ імені М.М.Драгоманова

 

У статті розкривається значення корекційної-розвивальної роботи по формуванню звукової сторони мовлення в системі навчання рідної мови дітей із тяжкими порушеннями мовлення; окреслюються напрямки та зміст корекційної логопедичної роботи над звуковою та просодичною системою мови у спеціальних школах для дітей із тяжкими вадами мовлення.

В статье раскрывается значение коррекционно-развивающей работы по формированию звуковой стороны речи в системе обучения родному языку детей с тяжелыми нарушениямими речи; направления и содержание коррекционной логопедической работы над звуковой и просодической системой языка в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.

The theoretical and methodological aspects of forming of pronunciation at children with severe speech disorders; outlined directions and content of remedial speech therapy work on prosodic and sound broadcasting systems in special schools for children with speech disorders are lighted in this article.

 

Ключові слова:звукова система мови, фонема, вимова, фонематичне сприймання, фонематичні уявлення, кінестетичний аналіз, слуховий контроль, мовно-слухова память, звуковий аналіз, наголос, інтонація.

Ключевые слова:звуковая система языка, фонема, произношение, фонематическое восприятие, фонематические представления, кинестетический анализ, слуховой контроль, рече-слуховая память, звуковой анализ, ударение, интонация.

Key words:pronunciation,children withsevere speech disorders,psychophysiologicalmechanisms, sound andsyllabic structure, prosodic and sound broadcasting systems.

 


 

 

УДК 376-056.264:81-028.31

 

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В РОБОТІ ЛОГОПЕДА

ПО ЗАКРІПЛЕННЮ ВИМОВИ ЗВУКА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

Чорна О.П.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

У статті висвітлено досвід логопедичної роботи з поєднання інтерактивних прийомів навчання та комп’ютерних технологій для оптимізації закріплення вимови звука молодшими школярами.

В статье представлен опыт логопедической работы по совместному использованию интерактивних приёмов обучения и компьютерных технологий с целью оптимизации процесса закрепления навыков звукопроизношения младшими школьниками.

The experience of effective rise putting sound into younger pupils` speech, giving the lesson in accordance with the latest achievements in progressive pedagogical experience, regularity of educational process, integration are elucidated in this article.

 

Ключові слова:сучасний логопедичний урок, оптимізація логопедичної роботи, комп’ютерні технології.

Ключевые слова:современный логопедический урок, оптимизация логопедической работы, компьютерные технологии.

Keywords:modern speech therapy lesson, optimization of speech therapy work, computer technology.

 

 


 

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp