Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія видається з 2004 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 8825 від 01.06.2004 р.

Входить у перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р.) галузі науки: педагогічні, психологічні.

У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Дослідження у зазначених галузях охоплюють проблеми навчання, виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.

 

"Науковий часопис" Национального педагогического университета имени Драгоманова. Серия 19. Коррекционная педагогика и специальная психология издается с 2004 года.

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации Серия КВ № 8825 от 01.06.2004 г..

Входит в перечень научных специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (утверждено приказом Министерства образования и науки Украины № 1021 от 07.10.2015 г..) Отрасли науки: педагогические, психологические.

В статьях рассматриваются актуальные проблемы научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. Исследования в указанных отраслях охватывают проблемы обучения, воспитания, образования, социализации, абилитации и реабилитации лиц с нарушениями психического и (или) физического развития различных возрастных категорий - от раннего детства до периодов после школьного профессионального обучения и самостоятельной трудовой деятельности во взрослом возрасте.

29

   

1 292 29