Про Науковий часопис Національно педагогічного університету імені М.П, Драгоманова та вимоги до оформлення статей

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія видається з 2004 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 8825 від 01.06.2004 р.

Входить у перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р.) галузі науки: педагогічні, психологічні.

У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Дослідження у зазначених галузях охоплюють проблеми навчання, виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.

Вимоги до оформлення статтей у збірку наукових праць "Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)"

Image
Останній випуск. Випуск 40
В науковому збірнику представлено статті, в яких розглядаються сучасні комп'ютерні технології у корекційно-реабілітаційній допомозі при порушеннях опорно-рухового апарату (А.Б. Заплатинська, Г.В. Афузова, Т.Л. Панченко); вивчення соціокультурного впливу на встановлення міжособистісних стосунків підлітків (О.П. Круглик, В.О. Погребняк); диспраксія в структурі мовленнєвого дизонтогенезу дітей (І.В. Мартиненко) та інші результати наукових досліджень.

Попередні випуски: