Наукові публікації кафедри логопедії та логопсихології

 

logopediaa

Логопедія: підручник / за редакцією М.К. Шеремет. – Вид. 3-тє, перер. та доповн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 776 с. ISBN 078-966-194-207-2

В підручнику висвітлено науково-методологічні засади логопедії як науки, системні порушення усного мовлення, причини його прояву, патогенез і кореляційно-реабілітаційну роботу, вікові норми мовленнєвого розвитку дитини.

Розраховано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Корекційна освіта (за нозологіями)».

 

 

 

rinolaliaКонопляста С.Ю. Ринолалія від А до Я: Монографія.-К.:Книга плюс, 2015-312с.

Монографію присвячено проблемі психомовленнєвого розвитку осіб із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (далі - ВІЇГП). Узагальнено результати багаторічних наукових пошуків автора у подоланні ринолалії з позицій сучасної нейропсихології, психолінгвітики, лінгвопатології та логопедії.

 

 

 

Marchenlo   Марченко І.С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників): Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). – Вид. 3-є, перер. та доп. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 312 с. ISBN 978-966-194-191-4

    У посібнику розкриваються всі основні розділи курсу теорії та спеціальної методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення. Навчальний посібник розраховано для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, спеціальність – корекційна освіта (логопедія).

 

 

 

diagnostikaШеремет М.К. Діагностика здатності до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення: навчально-методичний посібник / М.К. Шеремет, М.В. Лепетченко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 128 с. ISBN 978-966-194-184-6

    У навчально-методичному посібнику вперше у вітчизняній корекційній педагогіці висвітлюються результати дослідження теоретичних і методичних аспектів вивчення явища творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення. Розкрито авторське тлумачення цього особистісного феномену, компоненти, критерії, показники та рівні здатності до творчого самовираження.

   Посібник містить практично-методичний матеріал (методику та практичні рекомендації) для діагностики здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення. 
     Запропоноване видання призначене для логопедів, дефектологів, соціальних педагогів спеціальних закладів освіти для дітей дошкільного віку, батьків дітей із порушеннями мовлення, студентів відповідних напрямів підготовки.

 

Чередніченко Н.В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). Навчально-методичний посібник (курс лекцій). – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 208 с. ISBN 978-966-194-120-4

         Курс лекцій з цього розділу дає студентам можливість усвідомити сучасну систему навчання рідної мови в початкових класах школи для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, засвоїти її теоретичний фундамент, а також оволодіти теоретичними знаннями, практичними уміннями щодо формування, корекції та розвитку звукової та лексико-граматичної системи мови у молодших школярів із ТПМ.

         Призначається студентам, що навчаються за спеціальністю «Логопедія. Початкова корекційна освіта», а також рекомендовано вчителям та логопедам спеціальних шкіл для дітей із ТПМ.

 

 

logopsi Martinenko 1     Мартиненко І.В. Логопсихологія: курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: ДІА. – 2014. – 100 с. ISBN 978-617-7015-19-1

  Змістом даного навчального посібника є курс лекцій з дисципліни «Загальна, вікова, педагогічна логопсихологія». Зміст курсу представлено в контексті навчальних програм підготовки студентів відділення «Логопедія».

  У посібнику розкриваються теоретичні і методологічні засади логопсихології, як галузі спеціальної психології; особливості психічного розвитку осіб з тяжкими порушеннями мовлення; представлено моделі психологічної допомоги особам з первинними мовленнєвими порушеннями.

 Кожна лекція супроводжується контрольними запитаннями, переліком рекомендованої літератури, у додатках запропоновано орієнтовні екзаменаційні питання, тематика рефератів з дисципліни.

  Навчальний посібник адресований студентам відділення «Логопедія», логопедам освітніх і медичних закладів, практичним психологам, корекційним педагогам тощо.

 Голуб Н.М. Дидактичний матеріал з корекції та розвитку писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку: навчально-методичний посібник. – Ч. 1. – Вид. 1-е. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 384 с. ISBN 978-966-194-195-2

         У навчально-методичному посібнику розглянуто принципи корекційно-розвивальної роботи при порушеннях формування в молодших школярів писемного мовлення. Представлено дидактичний матеріал, що спрямований на усунення в учнів дислексії, дисграфії, дизорфографії, формування в них навичок читання та письма, виховання культури української мови. Пропоновані у посібнику корекційно-розвивальні завдання дібрані і розроблені в межах певних лексичних тем, мають комплексний характер і призначені для корекції недоліків і розвитку мовного та смислового рівнів організації писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку.

         Запропоноване видання призначене для вчителів-логопедів, викладачів, студентів у галузі корекційної педагогіки.

 

- Формування сенсорних здібностей дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобом ігрової діяльності. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. - 110 с.

Автори: кандидат педагогічних наук, доцент Кондратенко В.О., Кондукова С.В.

У посібнику вміщено ігри відповідно до розвитку сенсорних функцій: зір, слух, дотик тощо у дітей віком від 4 до 6 років: опис ігор, основною метою яких є розвиток сенсорних та психічних процесів, формування у дітей вміння мислити творчо, самостійно, зосереджувати та переключати увагу, запам'ятовувати та відтворювати інформацію, знаходити рішення. Книга містить теоретичні матеріали та корекційно-сенсорні ігри.

logopsixol    -  Логопсихологія : навч. посіб. / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак ; за ред. М.К. Шеремет. - К. : Знання, 2010. - Книга. - 293 с. - ISBN 978-966-346-353-7

    У посібнику розкриваються науково-теоретичні та методологічні засади логопсихології як самостійної галузі спеціальної психології з урахуванням сучасних досягнень психолінгвістики, нейропсихології, спеціальної психології, логопедії.

   Обґрунтовуються закономірності психічного розвитку нормальної дитини і дитини, яка має патологію. Розглядається структура розвитку дитини з порушеннями мовлення, аналізується систематика порушень мовленнєвого розвитку з урахуванням сучасних класифікацій мовленнєвих розладів. Наводяться практичні моделі психокорекційної допомоги дітям з різними формами мовленнєвих порушень.
           Розраховано на студентів дефектологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також логопедів-практиків, спеціальних психологів, корекційних педагогів та інших фахівців відповідного профілю.

 

lpgpedia weremet revyckaШеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. – К., 2009. – 160 с. ISBN 978-966-660-524-8

 Посібник складено у відповідності до програми курсу «Логопедія», метеріали вміщують зміст одного з найважливіших розділів курсу «Дислалія».

 У посібнику подано теоретичні відомості з основ логопедії; розглянуто питання з історії вивчення дислалії та її проявів, враховуючи наявність зубощелепних деформацій та порушення функції зубощелепної системи у дітей; охарактеризовано види, форми та рівні порушень звуковимови; подано інформацію до проведення обстеження дітей; висвітлено методику корекційної роботи при дислалії з використанням різних видів ігор.

         Посібник розрахований для логопедів, студентів, учителів, батьків, фахівців у галузі корекційної педагогіки.

 

 

Чередніченко Н.В., Курбатова А.І. Формування графічної навички письма у дітей з різними вадами мовлення в умовах корекційного навчання: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 96 с. ISBN 978-966-660-567-5

         Даний посібник включає три розділи. В I розділі подаються дані про психофізіологічні механізми оволодіння письмом в нормі. В II  розділі розкрито діагностичні методики вивчення стану готовності до оволодіння графічними навичками письма у дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. В III розділі представлено зміст та організацію превентивного навчання дошкільників, спрямованих на формування у них графічної навички письма.

         Призначається для студентів дефектологічного факультету зі спеціальності «Логопедія». Посібник рекомендовано також логопедам та вихователям дошкільних установ, вчителям-логопедам спеціальних шкіл для корекційної роботи.

disgrafiaПрофілактика оптичної дисграфії: Навчально-методичний посібник / Укл.: І.С. Марченко, Т.В. Кобилякова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009 – 101 с.

    У посібнику розглядаються психофізіологічні основи формування писемного мовлення у дітей. Проаналізовано симптоматику і психологічні механізми порушень письма і читання, пов`язані з дефектами процесів сприймання різної модальності – зоро-просторового та зорового. Подано методику обстеження невербальної готовності дитини із загальним недорозвинення мовлення до засвоєння письма, а також методику профілактики оптичної дисграфії у даної категорії дітей.

 

 

Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Методика навчання української мови молодших школярів із порушеннями мовленнєвого розвитку (у процесі засвоєння словотворчих засобів). – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 194 с. ISBN 978-966-660-505-7

         Посібник логічно доповнює зміст навчальної дисципліни «Спеціальна методика початкового навчання української мови», в ньому описано ефективні методи та прийоми формування поняття про дериваційні засоби української мови. Розроблено систему роботи, спрямовану на вдосконалення словотвірних знань, умінь і навичок молодших школярів із порушенням мовленнєвого розвитку; запропоновано дидактичний матеріал, що дозволить поліпшити якість засвоєння поняття про афіксальну систему української мови, зокрема творення іменників.

         Для викладачів. студентів, учителів, фахівців у галузі корекційної педагогіки.

 

- Хрестоматія з логопедії. Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія. - К.: КНТ, 2008. - 380 с.
  Автори: завідувач кафедри логопедії, доктор педагогічних наук, професор Шеремет М.К., доктор педагогічних наук, профсор Конопляста С.Ю., кандидат психологічних наук, доцент Мартиненко І.В.
  У посібнику тематично систематизовані роботи з логопедії зарубіжних і українських авторів. Хрестоматія відповідає вимогам навчальної програми курсу «Логопедія». Вона буде цікавою та корисною як студентам спеціальності «Логопедія», так і логопедам, корекційним педагогам, а також психологам і медичним працівникам, які працюють з дітьми із мовленнєвими порушеннями. Видання містить наступні розділи: «Історичні аспекти логопедії», «Загальні питання логопедії», «Дислалія», «Дизартрія», «Ринолалія».


- Мовленнєві вправи для виховання у дітей правильної вимови звуків Р, Р", Л, Л": Навчально-методичний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 136 с.

Автор: кандидат педагогічних наук, доцент Пінчук Ю.В.

    У посібнику подано мовленнєві вправи для використання в логопедичній роботі зі старшими дошкільниками та дітьми шкільного віку з метою усунення вад звуковимови. Посібник призначено для логопедів, учителів, вихователів, студентів факультетів корекційної педагогіки та батьків дітей з вадами мовлення.

«ААутологія: теорія і практика» : підручник – Київ: «Вадекс», 2018. – 590 с.

Автор: доктор педагогічних наук, професор Тарасун В.В.

У підручнику висвітлено досягнення науки, перспективи практики і проблеми аутології – розділу корекційної педагогіки і спеціальної психології, присвяченого вирішенню питань розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом. Розкрито сучасні медико-психолого-педагогічні і нейропсихологічні підходи до вивчення розладів аутичного спектру (РАС). Представлено загальноприйняті, традиційні, а також авторські методики діагностики особливостей розвитку дитини з аутизмом. Висвітлено систему інтенсифікації корекції розвитку дітей з РАС: різновиди підходів; дорожню карту аутологічної допомоги; методики корекції соціально-емоційного і комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС. Розкрито зміст, значення і методичну реалізацію сучасного нейропсихологічного напряму аутологічної допомоги дітям з РАС.

Підручник адресується студентам і викладачам, науковцям, а також корекційними педагогами, логопедами, спеціальним і клінічним психологами, які здійснюють навчання і соціалізацію дітей з РАС в умовах спеціальної та інклюзивної освіти. Водночас підручник допоможе у підготовці вчителя початкових класів загальноосвітньої школи до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Підручник може посприяти батькам дітей з особливостями у формуванніуміння конструктивно діяти з фахівцями у вирішенні спільних завдань розвитку і соціалізації дитини з аутизмом.

 «Основи теорії і практики логодидактики»: підручник – К.: «Каравела», 2017. – 316 с.

Автор: доктор педагогічних наук, професор Тарасун В.В.

У підручнику на рівні сучасної корекційної педагогіки і спеціальної психології висвітлено загальні питання логодидактики. Розкрито зміст сучасних моделей навчання, їхні принципи, форми і методи. Представлено традиційний і новітній методи оцінювання навчальних досягнень дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, визначено провідні та основні причини труднощів у їхньому навчанні. Викладено зміст і методи інтенсифікації процесу навчаннядітей з тяжкими порушеннями мовлення: розвиток сукцесивно-симультанних синтезів як першопричини труднощів формування навчальних здібностей ; застосування нетрадиційних методів навчання писемного мовлення, урахування провідного когнітивного стилю дитини.

Підручник адресується студентами і аспірантами, а також вчителями, логопедами і психологами, які здійснюють навчання і соціалізацію дітей як з особливостями в психофізичному розвитку, так і з нейротиповим розвитком. Підручник є корисним у підготовці вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти.

«Нейробіологія розвитку і навчання дитини. Теорія і практика аутології. Основи психосоматики / мультимедійний супровід навчальних дисциплін»: Навчально-методичний посібник. – К.: Книга-плюс. 2017. – 3204 с.

Автор: доктор педагогічних наук, професор Тарасун В.В.

        Навчально-методичний посібник у формі мультимедійного супроводу знайомить студентів з важливими процесами, що вивчаються в навчальних дисциплінах спеціальності 016 Спеціальна освіта«Нейробіологія розвитку та навчання», «Основи психосоматики» і «Основи теорії та практики аутології». У посібнику зміст дисциплін  представлено у вигляді трьох систем мультимедійного супроводу, які відповідають суті слайдів (загальна їхня кількість – більше 400), розроблених автором для зазначених навчальних предметів. Посібник містить набір спеціальних прийомів та практичних рекомендацій, які інтенсифікують процес засвоєння студентами фахових методів розвитку, навчання та соціалізації дітей та вміння застосовувати їх у педагогічнійпрактиці.

З урахуванням зручності та змістовності викладу навчального матеріалу у формі слайдів, готового до використання в мультимедійному супроводі, викладачі можуть використовувати його при викладанні багатьох навчальних дисциплін спеціальності 016 Спеціальна освіта.Навчально-методичний посібник може бути корисним при підготовці педагогів дошкільних закладів, вчителів початкових класів та практикуючих спеціальних і клінічних психологів загальноосвітньої школи до професійної діяльності з інклюзивної освіти.

Морфофункціональна готовність дітей із особливостями розвитку до шкільного навчання: діагностика та формування. Монографія. - К .: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2008. - 294 с.

Автор:Доктор педагогічних наук, професор Тарасун В.В.

У монографії висвітлено в єдності питання вікових особливостей дітей на початку шкільної освіти, методи нейропсихологічної діагностики морфофункціональної готовності до входження в шкільний простір.Розроблена концепція готовності дітей до школи як феномену неперервної наступності спеціальної освіти. Розкрито напрями (нейробіологічний та нейропсихологічний), моделі (корекційно-синапсичний та корекційно-превентивний) і зміст корекційно-розвивального навчанняЗа результатами нейробіологічних та нейропсихологічних досліджень розроблена методика початкового етапукорекційно-синапсичногонавчання.Розроблено методики підсилення енергетичного потенціалу дитячого організму, розвитку просторових уявлень як основи для обробки інформації та методики формування сукцесивно-симультанноїобробки інформації. 

Монографія адресована викладачам, логопедам, психологам та студентам, а також може бути корисною для вчителів та батьків майбутніх першокласників, оскільки допоможе їм краще зорієнтуватися у специфіці роботи вихователя та конструктивно взаємодіяти з ним у вирішенні загальних завдань навчання та виховання дітей.

Превентивне навчання дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку / Монографія. Видавництво «Правда Ярославичів». – К.:1998. – 255 с.

Автор: Доктор педагогічних наук, професор Тарасун В.В.

У монографiї розкриваються змiст, цілі, принципи превентивного навчання дiтейдошкiльного та молодшого шкiльноговiку. Детально висвiтлено перший етап превентивно-корекційного навчання, мета якого розвинути у дошкiльникiв з вадами мовлення основнi види синтетичної дiяльностi i на цiйосновi сформувати у них спецiальнiглобальні способи оволодiння читанням, малюванням, письмом, математикою.

Книга адресується аспiрантам, студентам, дефектологам i психологам.