Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Федоренко Світлана Володимирівна

  
Посада: Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри лопедії та логопсихології.
 
 Заступник директора ФСІО з навчально-методичної роботи.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради при НПУ імені М. П. Драгоманова Д 26.053.14
Наукові ступені і звання:
Доктор педагогічних наук, професор.
У 2012 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук: "Становлення та розвиток вітчизняної тифлопедагогіки"
Наукові інтереси,навчальні дисципліни, які викладає
Наукові інтереси: історія тифлопедагогіки.
Навчальні дисципліни: тифлопедагогіка; методика викладання тифлопедагогіки; історія тифлопедагогіки
В університеті працює:
З 1993 р.
Основні публікації
• Особливості методики навчання грамоти дітей зі зниженим зором: Матеріали до вивчення курсу "Методика викладання мови в школах для сліпих та слабозорих дітей". – К., 2004. – 67 с.

• Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (підготовчі-1 класи). – К., – 2005. – С.8-50 (у співавторстві).

• Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів напряму 6.010105. Корекційна освіта, Тифлопедагогіка і спеціальна психологія. – К., 2008. (у співавторстві).

• Тифлодидактика. Навчальний посібник. – К., 2008. – 157 с.

•Тифлопедагогіка. Підручник. – К., 2009. – 324 с. (у співавторстві).

• Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору. Навчальний посібник. – К., 2011. – 284с. (у співавторстві)

•Навчання і виховання дітей з порушеннями зору в Україні: історія та сьогодення:Монографія.-Запоріжжя,2012.-306с.

Інше
  Засновник наукової школи із дослідження актуальних проблем навчання та виховання дітей з вадами зору.

 Член Всеукраїнської громадської організації "Асоціація тифлопедагогів України" та Європейської організації ICEVI.
  Заступник головного редактора науково-практичного журналу "Теорія і практика тифлопедагогіки"; Член редколегії наукових фахових видань "Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки", "науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.Серія 19.Корекційна педагогіка та спеціальна психологія"

   

Шеремет Марія Купріянівна

  Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Вчене звання Професор
Посада Декан ФСІО
Тема дисертації Тема докторської дисертації: "Психолого-педагогічні основи підготовки слабочуючих дітей до навчання в школі" (13.00.03. - корекційна педагогіка, 1997 р.)
Коло наукових інтересів Досліджує проблему: "Науково-методологічні засади та сучасні технології діагностики та корекції тяжких порушень мовлення".
Публікації

Автор понад 300 наукових публікацій, серед яких: підручники, монографії, програми.

Основні наукові праці:

«Буквар для підготовчого класу школи глухих» (у співавторстві) (1995 р.), Монографія «Готовність слабочуючих дітей до навчання в школі» (1996 р.), Навчальна програма «Психологія мовлення», «Вимова» (1998, 2001 р.), «Хрестоматія по логопедії» (2005 р.), "Формування мовленнєвої готовності у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі (у співавт. з Пахомовою Н.Г., 2009р.) " «Навчальна програма з логопедії», «Навчальна програма для спеціальних шкіл підготовчих та 1-4о класів для дітей з прушеннями мовлення», навчально-програмний комплекс «Адаптація-Лого», підручники: «Логопедія» (2010 р.), «Логопедія. Друге видання» (2013 р), «Логопедія. Третє видання» (2015), "Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією" (у співавт. з Боряк О.В., 2013 р.).

Очолювала групу науковців з написання стандартів вищої освіти з логопедії.

Дисципліни, які викладає «Логопедія», «Психолінгвістика», займається керівництвом магістерських робіт студентів. Під керівництвом
захищено понад 30 кандидатських та докторських дисертацій.
Інше

Очолює редколегію науково-методичного журналу "Логопедія", є членом редакційної колегії Наукового часопису НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія
19. Корекційна педагогіки та спеціальна психологія, членом редколегії Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, членом редколегії науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» Полтавського державного педагогічного університетц імені В.Г. Короленка.
Заступник голови спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності 13.00.03 – корекційна освіта, є членом спеціалізованих Вчених рад інших спеціальностей. Є віце-президентом ВГО "Українська асоціація корекційних педагогів".

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України.

  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=FDdgUhIAAAAJ&hl=uk

 

Конопляста Світлана Юріївна

  Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації Тема кандидатської дисертації: «Виховання готовності до господарсько-побутової праці учнів допоміжної школи» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 1991 р.)
Тема докторської дисертації: «Психолого-педагогічні основи комплексної корекції мовленнєвого розвитку дітей з ринолалією» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2010 р.)

Коло наукових інтересів Клінічна логопедія, логопатологія дитячого віку, психомовленнєвий дизонтогенез дітей із ТПМ, психологія дітей із ТПМ та психолого-педагогічна діагностика їхнього розвитку.
Публікації Автор понад 250 публікацій, які мають науково-теоретичний, науково-дослідницький та навчально-методичний характер. Досліджує особливості функціональної системи мови та мовлення дітей із ТПМ. Розвиває клініко-психолого-логопедичний науковий напрям досліджень в Україні.

Основні публікації: Монографія «Ринолалія від А до Я» (2015). «Розвиток дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння. Теорія та практика: Монографія» (2008); «Ранній дитячий аутизм. Навч. посіб» (2005); «Комплексний підхід до подолання заїкання у юнаків Навч.-метод. посіб» (2004); «Ринолалія»//Хрестоматія з логопедії : навч. посіб. /у співавт/» (2006); «Логопсихологія : навч. посіб. /(у співавт)» (2009, 2010); «Логопедія: Підручник. - (співавт.)» (2010, 2011, 2015). Типові навчальні програми з логопедії («Ринолалія», «Дизартрія»). «Психолого-педагогічна діагностика», «Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень», «Логопсихологія» та ін.
Дисципліни, які викладає «Логопедія», «Методологія і методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень», «Логопедія з методикою викладання», «Логопсихологія», «Психолого-педагогічна діагностика осіб з ТПМ».
Інше Під керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, керує проблемною науково-студентською групою. Голова науково-методичної ради кафедри. Член двох спеціалізованих Вчених рад ФКПП НПУ імені М.П. Драгоманова. Відмінник освіти України.
  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=fqhKHioAAAAJ&hl=uk

Мартиненко Ірина Володимирівна

  Науковий ступінь Доктор психологічних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації Тема кандидатської дисертації «Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання» (19.00.08 –спеціальна психологія, 2007 р.).
Коло наукових інтересів Логопсихологія, дитяча психологія, логопедія.
Публікації Автор понад 100 публікацій у галузі логопсихології, спецпсихології і логопедії. Основні наукові праці: «Особливості формування мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання дітей 6-річного віку із ЗНМ», «Хрестоматія з логопедії» (у співавторстві з М. К. Шеремет) (2008 р.), розділ «Афазія» у підручнику «Логопедія» (2010 р.), «Логопсихологія. Курс лекцій» (2014 р.)
Дисципліни, які викладає «Логопсихологія», «Логопсихологія з методикою викладання», «Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ», «Дитяча практична психологія».
Інше

Виконавчий директор ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». Відповідальний секретар редакції журналу «Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів». Вчений секретар Вченої Ради зі спеціальності 19.00.08 «Спеціальна психологія».

Сертифікований дитячий гештальт-терапевт, кризовий психолог.

  Сторінка в Googlе Академії

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xZkEyZ4AAAAJ&hl=ru

Романенко Оксана Вікторівна

  Науковий ступінь Доктор психологічних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації

Тема кандидатської дисертації: «Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем» (19.00.08 – спеціальна психологія, 2003 р.)

Тема докторської дисертації: «Антиципація в структурі психічної діяльності у дітей з церебральним паралічем» (19.00.08 – спеціальна психологія, 2013 р.)

Коло наукових інтересів Вивчення психічного розвитку дітей з церебральним паралічем, психологія прогностичної діяльності, сучасні напрями психотерапевтичної роботи.
Публікації Автор понад 120 наукових публікацій та науково-методичних праць, серед яких: монографія – 1, навчально-методичні посібники – 11 (з них 5 – рекомендовані МОН України), навчально-методичні матеріали – 16, курси лекцій – 1, статті у фахових наукових виданнях – 57. Під її керівництвом розроблено «Методику дослідження готовності студентів-першокурсників до навчально-професійної діяльності» (свідоцтво № 37104 від 25.02.2011 р. про реєстрацію авторського права на твір).
Дисципліни, які викладає «Соціальна логопсихологія»; «Організація психологічної служби у спецустановах».
Інше Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 НАВС та спеціалізованої вченої ради Д 26.053.23 НПУ імені М.П. Драгоманова.
  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=8G5ICegAAAAJ&hl=uk

Тарасун Валентина Володимирівна

  Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації

Тема кандидатської дисертації: «Шляхи підвищення якості засвоєння рідної мови учнями з тяжкими порушеннями артикуляційного апарату» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 1984 р.)
 Тема докторської дисертації: «Психолого-педагогічні основи
превентивного навчання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 1999 р.)

Коло наукових інтересів Нейробіологія розвитку і навчання дитини. Нейропсихологічна діагностика морфофункціональної готовності до шкільного навчання. Корекційно-синапсичне навчання дітей з тяжкими порушеннями мовленнєвого розвитку.
Публікації

Автор понад 250 публікацій, які мають науково-теоретичний, науково-дослідницький та навчально-практичний характер. Розробляє шляхи уніфікації початкового етапу корекційно-превентивного навчання дітей дошкільного і шкільного віку з особливостями психофізичного розвитку.


 
Основні публікації.Одноосібні підручники, навчально-методичні посібники: «Аутологія: теорія і практика». Підручник (2018). «Основи теорії і практики логодидактики». Підручник(2017). «Нейробіологія розвитку і навчання дитини. Основи психосоматики. Теорія і практика аутології./ Мультимедійнийсупровід навчальних дисциплін». - Навчально-методичний посібник. (2017). «Морфофункціональна готовність до шкільного навчання дітей із особливостями розвитку: діагностика та формування». Монографія (2008). «Писемне мовлення: запобігання і корекція порушень» (2007). «Превентивне навчання дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку». Монографія (1998).

Одноосібні статті останніх років: «Стандартизація як механізм управління процесом розвитку і навчання дітей з аутизмом //  Evropahumanitiesstatesandsociety. 2020 /4 /14, № 1. Поради батькам дітей з аутизмом. Дошкільне виховання. 2020. № 6. Технології ранньої комплексної допомоги дітям переддошкільного віку з особливостями в розвитку. Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб.наукових праць (2019). Модель процесу породження писемного мовлення як особливої форми комунікації //До наук. зб. НПУ ім. М.П. Драгоманова (2017). Тощо.

Дисципліни, які викладає

«Нейробіологія розвитку і навчання», «Теорія і практика аутології», «Основи психосоматики».

Інше  Під керівництвом захищено 7 кандидатських і 1 докторська дисертації, керує проблемною науково-студентською групою. Член двох спеціалізованих Вчених рад ФКПП НПУ імені М.П. Драгоманова.

Відмінник освіти України. Ветеран праці. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету міністрів України та Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

  Сторінка в Googlе Академії

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fqhKHioAAAAJ&hl=uk

 

Обухівська Антоніна Григорівна

  Науковий ступінь Кандидат психологічних наук
Вчене звання Старший науковий співробітник
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології, сумісник
Тема дисертації «Научуваність як діагностичний показник розумового розвитку дошкільників» (19.00.08 – спеціальна психологія, 1998 р.).
Коло наукових інтересів  
Публікації  
Дисципліни, які викладає

«Основи дефектології та логопедії», «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи», «Теорія з методики виховання дітей із вадами мовлення», «Основи психотренінгу осіб із ТПМ», керує курсовими та магістерськими роботами,

практикою студентів.

Інше  Завідувач Центральної психолого-медико-педагогічної консультації
  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=RNEe9fQAAAAJ&hl=uk

Чередніченко Наталія Володимирівна

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Формування навичок грамотного письма у дітей із важкими вадами мовлення в умовах корекційного навчання» (13.00.03 – спеціальна педагогіка, 1999 р.)
Коло наукових інтересів Діагностика та корекція порушень письма у молодших школярів. Профілактика дисграфії, дислексії та дизорфографії у старших дошкільників та молодших школярів із різними мовленнєвими вадами. Методики початкового навчання рідної мови дітей із ТПМ. Формування у молодших школярів із вадами усного та писемного мовлення фонетико-графічних та орфографічних умінь та навичок.
Публікації

Розділ «Порушення писемного мовлення» у підручнику «Логопедія», навчально-методичні посібники: «Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ), «Формування графічної навички письма у дітей із різними вадами мовлення в умовах корекційного навчання».

Автор близько 40 наукових статей, серед яких: «Психолінгвістичний підхід до вивчення причин та механізмів виникнення дизорфографії у молодших школярів із вадами мовленнєвого розвитку», «Комплексна діагностика дисграфічних та дизорфографічних помилок у письмі молодших школярів із порушеннями писемного мовлення», «Діагностика фонетико-графічних умінь та навичок у молодших школярів із порушеннями писемного мовлення», «Організація та зміст корекційної логопедичної роботи з молодшими школярами з порушеннями писемного мовлення», «Типи та механізми дисграфічних помилок у писемному мовленні молодших школярів», «Теоретико-методичні аспекти формування вимови у дітей із тяжкими порушеннями мовлення», «Методика формування в учнів із тяжкими вадами мовлення звукового аналізу та синтезу слів», «Вироблення орфографічної пильності в учнів молодших класів із важкими вадами мовлення», «Сучасне розуміння сутності аномального розвитку дітей із тяжкими порушеннями мовлення».

Навчальні програми курсів: «Спеціальна методика початкового навчання рідної мови в школі для дітей із тяжкими вадами мовлення», «Логопедія», «Логопедичні практикуми», програми практики студентів 5 курсу стаціонарної та заочної форми навчання.

Дисципліни, які викладає «Логопедія», «Спеціальна методика початкового навчання рідної мови дітей із ТПМ», «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей із ТПМ», «Спеціальна методика викладання української мови у спеціальній школі для дітей із ТПМ», «Логопедичні практикуми».
Інше

Проведення курсів підвищення кваліфікації логопедів, вчителів початкових класів спец.шкіл, майстеркласів та семінарів. Консультування дітей із ТПМ та батьків.

Відповідальна за проведення виробничої педагогічної практики студентів 5 курсу заочної форми навчання. Куратор 1 курсу магістрів стаціонару, куратор ЄКТС студентів 5 курсу заочної форми навчання.

  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=aJEUrPEAAAAJ&hl=uk

 

Королько Наталія Іванівна

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Корекція порушень орієнтування при виконанні практичних завдань учнями із затримкою психічного розвитку (13.00.03 – спеціальна педагогіка, 1988 р.).
Коло наукових інтересів Формування математичних знань та вмінь в учнів з порушеннями інтелектуального та мовленнєвого розвитку.
Публікації

Автор понад 50 наукових публікацій, серед них навчально-методичні посібники.

Основні наукові праці: «Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: курс лекцій» (2006 р.), «Математика. Підручник для 2 класу допоміжної школи» (2005 р.), «Зошит з математики для 2 класу» (2006 р.), «Програма з математики для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей» (2010 р.), «Формування кількісних уявлень у розумово відсталих дітей дошкільного віку//Програма виховання та розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку».
Математика. Підручник для 6 класу допоміжної школи (2014); Програма з математики для підготовчих-5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (2014р.)

Дисципліни, які викладає «Спеціальна методика викладання математики», «Спеціальна методика викладання навчального предмету «Я і Україна»», «Соціально-правове забезпечення інвалідів», «Корекційно-реабілітаційні служби».
Інше Куратор 4л3 групи, відповідальна за організацію практики студентів на факультеті та по кафедрі.
  Сторінка в Googlе Академії

Марченко Інна Сергіївна

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації

«Формування творчого зв’язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2001 р.)

Коло наукових інтересів діагностика порушень мовлення, корекційні методики роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення, методики альтернативної і додаткової комунікації в роботі з безмовленнєвими дітьми,  діагностична та розвивальна робота з дітьми раннього віку.
Публікації Автор понад 60 наукових праць серед яких — наукові статті, науково-методичні посібники, програми, методичні рекомендації. Навчально-методичні посібники «Спеціальна методика розвитку мовлення», «Формування творчого зв'язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку», «Формування комунікативної поведінки дітей із ДЦП» (у співавторстві з Тюленєвою О)., «Педагогічні технології комунікативного розвитку дітей із тяжкими порушеннями мовлення».. Співавтор підручника «Логопедія», укладач «Хрестоматії із логопедії»..
Дисципліни, які викладає «Основи логопедії», «Спеціальна методика розвитку мовлення», «Новітні комунікативні технології».
Інше

Секретар кафедри, відповідальна за навчальну практику студентів 3 курсу. Керує науковими роботами магістрантів. Під її керівництвом захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.. Керує проблемною науково-студентською групою.
Нагороджена грамотами НПУ імені М. П. Драгоманова, Міністерства освіти України, має золоту, срібну та нагрудну медалі М.П. Драгоманова.

  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=pYZuyCcAAAAJ&hl=uk

 

Тищенко Владислав Володимирович

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук;
Вчене звання Старший науковий співробітник;
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Формування інтелектуального компоненту мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку» (13.00.03 — спеціальна педагогіка, 1999 р.)
Коло наукових інтересів

- психолінгвістична структура мовленнєвої діяльності;

- психологічні механізми розвитку мовлення при нормальному та порушеному онтогенезі;

- діагностика та корекції системних порушень мовлення;

- зміст та методика викладання української мови в школах для дітей з ТПМ;

- індексація української логопедичної термінології.

Публікації Автор та співавтор 134 наукових публікацій: науково-методичних посібників; методичних рекомендацій; підручників та програм для спеціальних закладів освіти; підручників та навчальних програм для вищих навчальних закладів; словників; наукових статей.
Дисципліни, які викладає «Логопедія», «Методика ранньої діагностики та корекції порушень мовленнєвого розвитку», «Спецкурс».
Інше Академічний куратор групи 2л2, куратор ECTS груп: 2л1, 2л2
  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=QdSUnxkAAAAJ&hl=uk

Качуровська Оксана Борисівна

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Корекція порушень усного мовлення молодших школярів із тяжкими вадами мовлення засобами комп'ютерних технологій» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2006 р.).
Коло наукових інтересів Комп`ютерна діагностика дітей з порушеннями психофізичного розвитку, використання інформаційно-комунікаційних технологій в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушеннями мовлення.
Публікації Автор понад 40 наукових статей у фахових виданнях.
Дисципліни, які викладає «Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання», «Технічні засоби навчання осіб з ТПМ», «Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади».
Інше Керівник студентського наукового гуртка кафедри логопедії. Керівник практики на 4 курсу стаціонарного і заочного відділення, куратор EKTS студентів 4 спецкурсу.
  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=fXL4FcoAAAAJ&hl=uk

Коломієць Юлія Вікторівна

  Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Формування граматико-стилістичних умінь в учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2009 р.)
Коло наукових інтересів Дитяча нейропсихологія, нейрофізіологія, психолінгвістика.
Публікації Автор понад 45 наукових публікацій.
Дисципліни, які викладає «Логоритміка з методикою», «Спецпедагогіка з історією», «Основи нейрофізіології», «Основи нейропсихології»
Інше

Член організаційного комітету «Української асоціації корекційних педагогів».

Відповідальна за розподіл навчального навантаження по кафедрі, за організацію написання курсових робіт студентами 3 курсу заочної та стаціонарної форм навчання.

  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=pBOZJasAAAAJ&hl=uk

Пінчук Юлія Володимирівна

  Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Система професійної компетентності вчителя-логопеда». (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2005 р.)
Коло наукових інтересів педагогіка вищоїспеціальної освіти, корекційно-діагностичні проблеми логопедії, порушення вимовної сторони мовлення у дітей і дорослих, логопедичні технології, риторика, культура та техніка мовлення спеціального педагога, спеціальна дошкільна педагогіка
Публікації Автор понад 60 наукових праць, серед яких є навчально-методичні посібники для студентів та практичних логопедів, співавтор підручника з логопедії та хрестоматій з логопедії

Серед праць слід відзначити такі:

  • Пінчук Ю.В. Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога: навчально-методичний посібник. К.: КНИГА ПЛЮС, 2016. 168 с.
  • Пінчук Ю.В., Циба Л.Л. Мовленнєві вправи для виховання правильної вимови звуків Р,Р’, Л, Л: Навч.-метод. посібник. К.:КНТ, 2007. 136с. (у співавт.)
  • Пінчук Ю.В. Модель професійної компетентності вчителя-логопеда. Дефектологія. 2007. №2. с.14-18.
  • Пінчук Ю. Професіограма вчителя-логопеда. Теорія і практика сучасної логопедії.Вип. 3. К.: Актуальна освіта, 2007. С.62-73.
  • Пінчук Ю.В. Організація логопедичної допомоги в Україні. /Логопедія: підручник[Шеремет М.К., Тарасун В.В., Конопляста С.Ю. та ін.]; за ред. М.К. Шеремет. Вид.3-тє, перер. та доповн. К.:Видавничий Дім «Слово», 2015.- С.738-762.( потім перевидання 2017, 2018 років).
  • Пінчук Ю.В. Основи методики виховання правильної вимови звука при дислалії. Хрестоматія з логопедії./ укл. Марченко І.С., Федоренко С.В./ за ред. М.К. Шеремет. К.:КНИГА ПЛЮС, 2019.С.93-102.
  • Пінчук Ю.В.  Наукові засади формування навички фонематичного аналізу слова у дітей з вадами мовлення. Хрестоматія з логопедії /укл. Марченко І.С., Федоренко С.В./ за ред. М.К. Шеремет. К.:КНИГА ПЛЮС, 2019.С.102-112.
  • Пінчук Ю.В., Циба Л.Л. Логопедична скарбничка. Збірка мовленнєвих вправ для виховання у дітей правильної вимови звуків р, рь, л, ль: навчально-методичний посібник. К.: КНИГА ПЛЮС, 2019. 116 с. (у співавт.)
Дисципліни, які викладає

Логопедія, Інструментальні та нетрадиційні технології в логопедії, Риторика, культура та техніка мовлення, Організація та зміст логопедичної роботи у спеціальних закладах різного типу, Основи професіоналізму викладача вищої школи, Спеціальні методики дошкільного виховання дітей з ТПМ, Спеціальна дошкільна педагогіка та ін.

Інше:проведення майстер-класів та семінарів, консультування дорослих та дітей із мовленнєвими порушеннями,їх батьків, профорг кафедри, куратор з керівництва написання курсових робіт з логопедії у магістрів усіх форм навчання.

Інше Куратор EKTS 
  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=J2ROCf0AAAAJ&hl=uk

 

Савицький Андрій Миколайович

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації

«Корекційно-реабілітаційна робота з відновлення мовленнєво-рухової діяльності дітей з афазією» (13.00.03 - корекційна педагогіка, 2009 р.)

Тема докторської дисертації (в процесі написання): «Індивідуалізація навчання дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна» (13.00.03 – корекційна педагогіка).

Коло наукових інтересів

- фізична реабілітація осіб з органічними ураженнями ЦНС;

- корекційно- відновлювальна робота з дітьми та дорослими з афазією;

- фізичне виховання дітей з ТПМ;

- особливості навчання дітей з синдромом Дауна;

- раннє втручання при ДЦП та синдромі Дауна;

- логопедичний масаж;

- інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами

Публікації Автор понад 60 наукових публікацій
Дисципліни, які викладає «Спецметодика фізичного виховання дітей з ТПМ»; «Особливості інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з ТПМ»; «Корекційна андрагогіка»
Інше Куратор ECTS 1л1, 1л2. 1л3 груп
  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=38Zl_fsAAAAJ&hl=uk

Корнєв Сергій Іванович

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І.О. Сікорського» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2009 р.).
Коло наукових інтересів Проблема діагностики та корекції заїкання; порушення мовлення у осіб з первинною неврологічною патологією; техніки іннерваційного масажу в логопедичній практиці; альтернативні психо-корекційні та логопедичні техніки.
Публікації Автор понад 30 наукових статей.
Дисципліни, які викладає «Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень», «Логопедія».
Інше Куратор 2л2 групи. Куратор EKTC 5 спецкурсу.
  Сторінка в Googlе Академії

 

Потапенко Оксана Миколаївна

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Теорія і практика підготовки логопедичних кадрів в Україні (друга половина ХХ століття)». (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2010 р.).
Коло наукових інтересів Логопедичний масаж для осіб з тяжкими порушеннями мовлення.
Публікації Автор 25 наукових статтей у фахових виданнях
Дисципліни, які викладає

«Актуальні проблеми гри дошкільника», «Фізреабілітація осіб з ТПМ», «Логопедичний масаж».

Інше Куратор студентів магістрів 1 та 2 млзсф (заочної форми навчання).
  Сторінка в Googlе Академії

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cd_-O10AAAAJ&hl=uk

 

Базима Наталія Валентинівна

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Формування мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2014 р.).

Коло наукових інтересів Комунікативна активність дітей з ТПМ; мовленнєва активність дітей з аутистичними порушеннями; арт-терапевтичний підхід в психолого-педагогічній діяльності.
Публікації Автор понад 70 наукових публікацій у фахових виданнях.
Дисципліни, які викладає «Психологія мовлення», «Основи психотренінгу осіб з ТПМ», «Дитяча практична психологія», «Логопсихологія», «Основи психокорекції та психоконсультування», «Спецметодика корекційно-розвивальної роботи з дітьми з РАС».
Інше  
  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=zV6ezy0AAAAJ&hl=uk

 

Козинець Олександр Володимирович

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання  
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині Рудольфа Генріховича Краєвського» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2015 р.).
Коло наукових інтересів Історія логопедії; логопсихологія; логопедична термінологія; афазія; алалія; заїкання.
Публікації Автор понад 50 наукових публікацій у фахових виданнях; монографії «Рудольф Генріхович Краєвський: особистість, учений, дефектолог» (2015 р.)
Дисципліни, які викладає «Аномалії психічного розвитку», «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія», «Спеціальна педагогіка з історією», ««Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ», «Дитяча практична психологія» та інші.
Інше Куратор EKTS 4 курсу стаціонарного та заочного відділення.
  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=6s6zEjcAAAAJ&hl=uk

Швалюк Тетяна Миколаївна

  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри логопедії та логопсихології
Тема дисертації «Формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2013 р.)
Коло наукових інтересів Корекційні логопедичні методики для роботи з дітьми з ТПМ дошкільного й шкільного віку, діагностика і корекція мовленнєвих порушень у дітей з ТПМ дошкільного і шкільного віку. Керує проблемною науково-студентською групою.
Публікації Автор 20 наукових статей у фахових виданнях
Дисципліни, які викладає «С/м розвитку мовлення», «С/м початкового навчання мови», «С/м Ему», «Логопедія», «Логопедичні практикуми»
Інше

Куратор ECTS групи: 4л3 (денної форми); 3 курсу та спецфакультету (заочної форми).

  Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=fHUy0SIAAAAJ&hl=uk

Пількевич Тамара Миколаївна

  Науковий ступінь
Вчене звання
Посада Старший викладач кафедри логопедії, сумісник
Тема дисертації
Коло наукових інтересів  
Публікації Автор понад 20 наукових статтей.
Дисципліни, які викладає  
Інше  
  Сторінка в Googlе Академії

Дідкова Любов Михайлівна

  Науковий ступінь
Вчене звання
Посада Старший викладач кафедри логопедії талогопсихології, сумісник
Тема дисертації
Коло наукових інтересів Дизартрія, логопедична консультація дітей зі складними мовленнєвими порушеннями.
Публікації Автор понад 30 наукових статтей.
Дисципліни, які викладає

 «Спецметодика дошкільного виховання», «Спецметодика «Я і Україна», «Логопедія», пропедевтична практика

Інше Логопед дитячої клінічної лікарні №4 Солом’янського району м. Києва
  Сторінка в Googlе Академії
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp