Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   

  

ІНФОРМАЦІЯ

про науково-дослідну роботу

кафедри корекційної психопедагогіки

за 2010 рік

І. Основні показники НДР.

1. Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується   14осіб.  

                                                                                                   (без сумісників)

В тому числі на повну ставку і більше працюють  11  осіб. Серед них викладачів пенсійного віку  _6.

При цьому, в складі кафедри (штатних): академіків  2 , член-кореспондентів 0,докторів наук, професорів   0 , кандидатів наук, професорів2кандидатів наук, доцентів  6,  кандидатів наук старших викладачів  0 , старших викладачів  3 ,   викладачів   1 ,  асистентів   0  .

У звітному році проводилась підготовка докторів і кандидатів наук за спеціальністю 13.00.03; 19.00.08 (чисельник – план, знаменник – фактично виконано):

а) направлено до докторантури – 0/0

б) направлено на посади наукових співробітників – 0/0 

в) надано 6-ти  місячних творчих відпусток – 0/0

г) направлено до цільової аспірантури – 0/0

д) захищено докторських дисертацій –  0/1

е) захищено кандидатських дисертацій - 0/1

ж) переведено на посади стажистів дослідників – 0/0

        з) надано 3-х місячних творчих відпусток –  3/3

Викладач Геращенко С.І., яка  знаходиться в декретній відпустці, захистила  28 квітня 2010 року кандидатську дисертацію на тему: «Формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики (на матеріалі вивчення прикметника)» (Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Піонтківська Г.С.).

Старший викладач Геращенко С.І. з 1 вересня 2010 року повернулася після декретної відпустки.

Доцент Королько Н.І. звільнилася з 1 липня 2010 року у зв’язку з оформленням наукової пенсії.

Професор Шульженко Д.І. захистила докторську дисертацію 27 жовтня 2010 року на тему: «Психологічні основи корекційного виховання дітей з аутистичними порушеннями» (Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН Синьов В.М.).

Науково-дослідну роботу в звітному році виконували 14 викладачів. 

 

ІІ. Друкована продукція в 2010 році.

(чисельник – число найменувань видань,

знаменник – обсяг в друкованих аркушах).

Загальний обсяг видань за рік –                        42 /102,4

Монографії –                                               0/0

Автореферати-                                                    2/3

Підручники (всього)                                   1 / 45

в т.ч. для середньої школи –                       0 /0

          для вищої школи  -                                     1/ 45

Навчально-методичні посібники (всього)                           4/36,4

в т.ч. для середньої школи –                       0/0

          для вищої школи  -                                     4/36,4

Програми для вузів                                                    2/1,5

Збірники наукових праць –                        0 / 0

Методичні розробки –                                0 / 0

Статті в журналах і наукових збірниках –          33/16,5

в т.ч. українських –                                     32/16

          зарубіжних –                                               1 / 0,5

Тези –                                                                    0/0

 

 

 

 

 

 

Список публікацій викладачів

 кафедри корекційної психопедагогіки за 2010 р.

 

ПІБ

викладача

Назва публікації
Видавництво

Обсяг у д/а

Підручники

 1.  

Синьов В.М.

Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії

К.: «МП Леся», 2010.- 779 с.

45 др.ар.

Автореферат

1.

Шульженко Д.І.

 

Психологічні основи корекційного виховання дітей з аутистичними порушеннями

К.,  2010. – 45 с.

 

2 др.ар.

2.

Геращенко С.І.

Формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики (на матеріалі вивчення прикметника)

К., 2010.- 21с.

1 др.ар.

Навчально-методичні посібники

 1.  

Шульженко Д.І.

 

Аутизм – не вирок

Львів: Кальварія, 2010. – 224 с.

10 др.ар.

 1.  

Бондар В.І.

Особливості формування трудової компетентності розумово відсталих учнів.

Київ: МП Леся, 2010.- 168с.

12,5 др.ар.

 1.  

Колесник І.П.,

Шульженко Д.І.,

Кот М.З.,

Кравець Н.П.,

Матющенко І.М.,

Омельянович І.М.,

Піонтківська Г.С.,

Ханзерук Л.О.,

Альонкіна Н.П.,

Геращенко С.І.,

Чепурна Л.Г.,

Бондар Є.О.

Навчально-методичний посібник. Тестові завдання з дисциплін циклу «Професійно-орієнтованої підготовки» бакалавра наукової галузі 0101. Педагогічна освіта Напряму підготовки 6.010105. Корекційна освіта. Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія/ За ред..Колесника І.П.

К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.

9 др.ар.

 1.  

Колесник І.П.,

Кравець Н.П.

Робота з розумово відсталими дітьми-сиротами.

К.: НПУ імені М.П.Драгоманова , 2010.- 107 с.

4,9

др.ар.

Програми для вузів

 1.  

Колесник І.П., Кравець Н.П.,

Омельянович І.М., Піонтківська Г.С.,

Ханзерук Л.О.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю

К. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.–  14с.

0,7

др.ар.

 1.  

Колесник І.П.,

Кравець Н.П.

Навчальна програма з дисципліни «Спецметодика роботи з дітьми-сиротами». Напрям підготовки 6.010105.Корекційна освіта. Спеціальності корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія.

К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.-18с.

0,8 др.ар.

Статті

 1.  

Синьов В.М.

 

4 статті

2 др.ар

 1.  

Шульженко Д.І.

 

Реалізація функції супервайзера у практичного психолога (спеціального) в корекційній роботі з аутичними дітьми

Зб. наукових пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – Вип. ХІІ. – Сер. соціально-педагогічна. – С. 450–455.

 

0,5 др.ар

 1.  

Геращенко С.І.

Стан сформованості комунікативних умінь в учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 16.-К., 2010.-С.15-19.

 

0,5 др.ар.

 

 1.  

Шульженко Д.І.

 

Психологічна корекція аутичних дітей в умовах інклюзивного навчання

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. пр. / за ред. П. Н. Таланчука.– № 6 (8). – К.: Університет «Україна», 2009. – С. 194–203.

 

0,5 др.ар.

 1.  

Шульженко Д.І.

 

Інтерв’ю з майстром

Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / за ред. В. М.Синьова.– К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – № 15. – Сер. 19. Корекційна педагогіка та психологія. – С. 20–23.

 

0,5 др.ар.

 1.  

Шульженко Д.І.

 

Особливості корекційно-виховного процесу наступності між фахівцем та батьками аутичної дитини

Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / за ред. В. М.Синьова.– К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – № 16. – Сер. 19. Корекційна педагогіка та психологія. – С. 319–323.

 

0,5 др.ар

 1.  

Шульженко Д.І.

 

Особливості корекційно-виховного процесу наступності між фахівцем та батьками аутичної дитини.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 16.-К., 2010.-С.319-323.

 

0,5 др.ар.

 

 1.  

Бондар В.І.

Флагман украинськой корекционной педагогики: к 70-летию академіка В.Н.Синева.

Научно-методический журнал ИКП, РАО.-М.: 2010.-С.92-93.

0,5 др.ар.

 1.  

Бондар В.І.

Інклюзивне навчання та підготовка педагогічних кадрів для його реалізації

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційнга педагогіка та психологія.-Вип.15, 2010.-39-42.

0,5 др.ар.

 1.  

Бондар В.І.

Проблеми неуспішності у навчанні учнів молодшого шкільного віку.

Зб. Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка/За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака.-Вип. ХV. Серія: соціальна педагогіка. Кам’янець-Подільський: Аксіона, 2010.-С.10-15.

0,5 др.ар.

 1.  

Бондар В.І.

Про колегу і друга. Віктор Синьов.

Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії. К.: «МП Леся»,-2010.-С.11-16.

0,5 др.ар.

 1.  

Бондар В.І.

Людина, яка знайшла себе.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 16.-К., 2010.-С.3-4.

 

0,5 др.ар.

 

 1.  

Омельянович І.М.

Вивчення стану знань і вмінь розумово відсталих першокласників із просторовим орієнтуванням

Зб.наукових праць. Випуск №6 (8).-К: І-т «Україна», - 2009.-С.204-241.

0,5 др.ар.

 1.  

Омельянович І.М.

Основні етапи розвитку просторового орієнтування у розумово відсталих першокласників.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 14.-К., 2009.-С.101-104.

0,5 др.ар.

 1.  

Омельянович І.М.

Теоретичні основи розвитку просторового орієнтування у розумово відсталих учнів.

Зб.наукових праць. Випуск 4. / За ред.. Н.О.Макарчук.-К.: Освіта України, - 2009.-С.110-120.

0,5 др.ар.

 1.  

Омельянович І.М.

До проблеми використання кондуктивної педагогіки у роботі з дітьми з церебральним паралічем.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 15.-К., 2010.-С.208-212. (у співавторстві)

0,5 др.ар.

 1.  

Омельянович І.М.

До питання формування просторового орієнтування у дітей дошкільного віку з інтелектуально недостатністю.

Тези доповідей.-К., 2010.-С.124-126.

0,5 др.ар.

 1.  

Омельянович І.М.

Зображення, гра, мовлення.

Дитячий садок.-К., 2010.-С.26

0,5 др.ар.

 1.  

Ханзерук Л.О.,

Пастернак О.О.

Використання артпедагогічної технології з метою корекції емоційно-ціннісної складової самосвідомості підлітків з ДЦП.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 15.-К., 2010.-С.298-302.

 

0,5 др.ар.

 1.  

Матющенко І.М.

Сприяння самовизначенню розумово відсталих старшокласників і ціннісно-орієнтаційної єдності з колективом у плані їх соціально-психолгічної адаптованості.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 15.-К., 2010.-С.381-384.

 

0,5 др.ар.

 1.  

Піонтківська Г.С.,

Материнська Є.О.

Внесок Т.К.Ульянової  у розвиток спеціальної методики викладання української мови

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 15.-К., 2010.-С.216-218.

 

0,5 др.ар.

 1.  

Піонтківська Г.С.,

Материнська Є.О.

Організація самопідготовки учнів молодших класів учнів загальноосвітнього навчального закладу для дітей з інтелектуальною недостатністю.

В кн.. «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття». Матеріали звітно-наукової конференції, 2010..- 209-210.

0,5 др.ар.

 1.  

Колесник І.П.,

Бондар Н.В.

Деприваційний стан як корекційна  психолого-педагогічна проблема.

В кн.. «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття». Матеріали звітно-наукової конференції, 2010.

0,5 др.ар.

 

 1.  

Кот М.З.

У світі спілкування через розмаїття художніх образів.

Дитячий садок. Серія «Шкільний світ», 2,10,. С.25.

0,5 др.ар.

 

 1.  

Кот М.З.

Многогранник талантів (В.М.Синьову - 70).

Освіта. 10-17 березня 2010р

0,5 др.ар.

 

 1.  

Кот М.З.

Формування основ духовності в учнів з вадами інтелекту.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 15.-К., 2010.-С.133-137.

 

0,5 др.ар.

 

 1.  

Кот М.З.

Сурдопедагог з чистою совістю.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 16.-К., 2010.-С.92-95

 

0,5 др.ар.

 

 1.  

Кравець Н.П.

Бібліотечно-бібліографічні знання та читацька діяльність розумово відсталих учнів.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 16.-К., 2010.-С.95-99.

 

0,5 др.ар.

 1.  

Кравець Н.П.

Методичні ідеї В.М.Синьова  і формування активного читача

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.-Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія: зб. наукових праць.-Вип.15.-К:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.-С.15-19

0,5 др.ар.

 1.  

Кравець Н.П.

Читательская деятельность умственно отсталых школьников и формирование  активного читателя

Специальное образование: Традиции и инновации: м-лы ІІ  Международной научно-практической конференции.-Минск, 8-9 апреля 2010г./ Ред.: С.Е.Гайдукевич (отв.ред.), И.К.Русакович, В.В.Радышна и др.- Минск: ПУПУ, 2010.-204с.-С.129-131 (0,2 др.арк.).

 

0,5др.ар.

                 

 

       Отримано патентів: 0

Отримано премій: 0

                   міжнародних – 0

                   державних – 0

                   академічних – 0

Відрецензовано:

кандидатських дисертацій зі своєї спеціальності –  2

із суміжних спеціальностей – 0

докторських дисертацій зі своєї спеціальності – 1

із суміжних спеціальностей –  0

Відрецензовано докторських дисертацій:

 1. Вихляєв Ю.М. «Теоретико-методичні основи використання технічних засобів корекції функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров’я» (рецензент доктор педагогічних наук, професор Бондар В.І.).

Відрецензовано кандидатських дисертацій зі своєї спеціальності:

 1. Ібрагімова А.Р. «Формування у розумово відсталих школярів умінь користуватися наочними засобами в практичній діяльності (на матеріалі трудового навчання)» (офіційний опонент канд. пед. наук, доцент Омельянович І.М.).
 2. Григорьєва І.О. «Формування моральної самосвідомості у розумово відсталих підлітків як засіб профілактики та корекції їх асоціальної поведінки» (рецензент кандидат педагогічних наук, доцент Кравець Н.П., кандидат педагогічних наук, доцент Ханзерук Л.О.).
 3. Липа В.В. «Формування комунікативної готовності розумово відсталих дітей до навчання у школі» (рецензент кандидат пед. наук, доцент Кравець Н.П., кандидат пед. наук, доцент Піонтківська Г.С.).

Підготовлено:

кандидатів наук – 1                                     докторів наук – 1

Викладач Геращенко С.І. захистила  28 квітня 2010 року кандидатську дисертацію на тему: «Формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики (на матеріалі вивчення прикметника)» (Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Піонтківська Г.С.).

Професор Шульженко Д.І. захистила докторську дисертацію 27 жовтня 2010 року на тему: «Психологічні основи корекційного виховання дітей з аутистичними порушеннями» (Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН Синьов В.М.).

Дані про співробітництво з АПН та НАН України

(конкретні результати: напрям роботи, спільні проекти, програми):

Кафедрою розроблений перспективний план підготовки науково-педагогічних кадрів з числа викладачів.

Зокрема, викладачі кафедри періодично проходять підвищення кваліфікації на базі Інституту спеціальної педагогіки АПН України та на фахових кафедрах ІКПП  згідно графіку.

Викладачі кафедри корекційної психопедагогіки брали участь у проведенні проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації на базі  Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів  м. Біла Церква (доц. Омельянович І.М.,  доц.. Королько Н.І., доц.. Кравець Н.П.); на базі Житомирського інституту післядипломної освіти (старший викладач Альонкіна Н.П.).

Кафедра бере участь у державній програмі “Вчитель”. Викладачі кафедри розробляють і друкують підручники та програми для загальноосвітніх спеціальних шкіл для дітей з інтелектуальною недостатністю.    

Викладачі кафедри публікують статті у збірниках ВАКу та наукових збірниках.

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах:

 1. ІІМеждународная научно-практическая конференция «Специальное образование. Традиции и инновации». – Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. 8-9 квітня 2010 року.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології» - Херсонський державний університет. 18-19 березня 2010р.
 3. Міжнародний семінар з альтернативної комунікації. м.Київ. ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова. 22-23 лютого 2010 року.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Внесок наукових шкіл НПУ імені М.П.Драгоманова у розвиток світової та вітчизняної дефектології», присвячена 175-річниці НПУ імені М.П.Драгоманова та 70-річчю від дна народження академіка В.М.Синьова.  м.Київ. 15 березня 2010 р.
 5. Європейська Академія Природничих Наук Міжнародна Академія Екології (МАЕ), Об’єднання дельфінаріїв «НЕМО». Київська міждисциплінарна науково-практична конференція АНІМАЛОТЕРАПІЯ в системі реабілітації дітей з особливими  потребами. М.Київ. 19 квітня 2010р.
 6. ІІ Международный теоретико-методологический семинар «Специальная педагогика и специальная психология: современные проблемы теории, истории, методологии». м.Москва. 26 квітня 2010р.
 7.  ІVМіжнародна науково-практична конференція «Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи» 15 травня 2009 року.
 8. Семінар «Аутизм – особенное развитие». мХерсон. 12 червня 2010 року.
 9. Національне радіо «Промінь». Презентація навчального посібника професора Шульженко Д.І. «Аутизм – не вирок». м.Київ. 1 червня 2010р.
 10. Міжнародна конференція (Спільно з українською медичною місією (США)) «Аутизм – проблеми та шляхи їх вирішення». м.Київ. 9-10 вересня 2010р.
 11.  І Міжнародна конференція «Задоволення потреб людей із синдромом Дауна: поліпшення здоров’я, освіти і якості життя » м.Київ. 22 вересня 2010 р.
 12.  Научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы диагностики современной системы психологической дитей с ограниченными возможностями здоровья» – 7-8 декабря 2010г.
 13. Науково-практична конференція «Дитяча та юнацька терапія» м.Тернопіль. 5-7 листопада 2010 р.
 14.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне довкілля: реалії та перспективи» м.Київ. 15-29 жовтня 2010р в Internet-форматі.
 15.  Семінар для батьків «Аутизм – особенное развитие»- 12 червня 2010 року.
 16.  Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми навчання та виховання розумово відсталих учнів» з нагоди 50-річчя Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з інтелектуальними порушеннями. - 8-9 жовтня 2010 року смт. Вільшана Черкаської обл.
 17. Науково-практичний семінар з проблем інклюзивної освіти. 2 листопада 2010р. м.Київ.
 18. Науково-практичний семінар «Диференційна діагностика алалії» на базі дитячого закладу №141 м.Києва, вул..Басейна, 15-А.

 

За матеріалами проведених досліджень підготовлено до друку:

 

ПІБ

Назва

Форма видання

 1.  

Ханзерук Л.О.

 Психологічна підтримка дошкільників з особливостями психофізичного розвитку.

 

Стаття

 1.  

Шульженко Д.І.

 

Новий погляд на проблему подолання аутизму.

Стаття

ІІ.Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри (згідно тематичного плану)

Науковий напрям:Зміст освіти, форми і засоби фахової підготовки вчителів.

Проблема:Удосконалення змісту підготовки студентів корекційно-реабілітаційної освіти.

Тема:Теоретичні та методичні основи підготовки фахівців до корекційно-реабілітаційної роботи з особами, що мають інтелектуальну недостатність.

Замовник:ініціативна робота.

Виконавці:Колесник І.П., Синьов В.М., Бондар В.І., Кот М.З., Кравець Н.П., Піонтківська Г.С., Ханзерук Л.О., Шульженко Д.І., Альонкіна Н.П., Чепурна Л.Г., Омельянович І.М., Бондар Є.О., Матющенко І.М., Геращенко С.І.

Згідно плану виконано:

 1. Систематизовано наукові та методичні праці з психолого-педагогічних проблем дефектології та пенітенціарії(професор Синьов В.М.),розроблено зміст лекцій зі спецкурсу «Інклюзивна освіта»(професор Бондар В.І.),підготовлений розділ посібника «Психологічні основи соціалізації осіб з порушеннями психо-фізичного розвитку» (професор Колесник І.П.), підготовлені матеріали до розділу підручника «Методика викладання української мови в корекційній школі»  (доцент Піонтківська Г.С.);підготовлений навчально-методичний посібник «Розвиток просторового орієнтування у розумово відсталих учнів початкових класів» (доцент Омельянович І.М.);підготовлено тексти лекцій з курсів «Історія корекційної педагогіки», «Психолого-педагогічна діагностика» (доцент Ханзерук Л.О.).

Надрукованонавчально-методичний посібник. Тестові завдання з дисциплін циклу «Професійно-орієнтованої підготовки» бакалавра наукової галузі 0101. Педагогічна освіта Напряму підготовки 6.010105. Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія /  За ред. Колесника І.П.-К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. 204с.

Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" і педагогічна  деонтологія ( к.пед.н, проф.. Колесник І.П., к. пед.н., доц.. Г.С.Піонтківська); Риторика, культура мовлення корекційного педагога) (к.пед.н., доц.. .І.М.Омельянович); Соціально-правове забезпечення (к.пед.н., доц.. Матющенко І.М.); Основи наукових досліджень (к. пед.н., доц.. Н.П.Кравець.); Спеціальна психологія .(к.пед.н., проф. Шульженко Д.І.); Корекційна психопедагогіка (к. пед.н., доц.. Н.П.Кравець.); Історія олігофренопедагогіки (к. пед.н., доц.. Г.С. Піонтківська. ); Спецметодика роботи гувернера-дефектолога (к.пед.н., проф. Шульженко Д.І; Основи швейної справи з практикумом в навчальних майстернях (ст.викл.Альонкіна Н.П.); Основи теорії і методики виховної роботи к.пед.н., доц.. Кот.М.З); Ручна праця з методикою (ст.викл.Чепурна Л.Г.); Образотворча діяльність з методикою викладання (к.пед.н., доц.. .І.М.Омельянович); Логопедія з практикумом (викл.Бондар Є.О., ст.викл. Геращенко С.І., к.пед.н. Матющенко І.М.); Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спеціальні  заклади ( к. пед.н., доц.. Н.П.Кравець.); Основи соціалізації осіб з інтелектуальною недостатністю (к.пед.н. пр.. Колесник І.П.); Логоритміка  (ст.викл. Геращенко С.І.); Методика викладання української мови в корекційній школі (к. пед.н., доц.. Г.С. Піонтківська. ); Методика викладання математики в корекційній школі (к.пед.н., доц.. .І.М.Омельянович); Спеціальна методика  дошкільного виховання в  корекційному закладі      (к.пед.н., проф. Шульженко Д.І.); Методика викладання географії в корекційній школі (ст.викл.Чепурна Л.Г.); Методика викладання природознавства в корекційній школі. (ст.викл.Чепурна Л.Г.); Методика роботи  з дітьми-сиротами в корекційних закладах к. пед.н., доц.. Н.П.Кравець.); Психокорекція осіб з інтелектуальним недорозвиненням (к.пед.н., доц.. Ханзерук Л.О.); Спеціальна методика з психоконсультації, психокорекції та психотерапії      (к.пед.н.,    доц.. Ханзерук Л.О); Робота з дітьми з вираженими ступенями розумової відсталості (к.пед.н., доц.. Ханзерук Л.О.).

3.  Надрукований навчально-методичний посібник: Колесник І.П., Кравець Н.П. Робота з розумово відсталими дітьми-сиротами. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова , 2010.- 107 с. ;  Колесник І.П., Кравець Н.П., Омельянович І.М., Піонтківська Г.С., Ханзерук Л.О. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю К. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.–  14с.;

Колесник І.П., Кравець Н.П. Навчальна програма з дисципліни «Спецметодика роботи з дітьми-сиротами». Напрям підготовки 6.010105.Корекційна освіта. Спеціальності корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.-18с.

Впровадження результатів науково-дослідних робіт здійснювалося у вигляді підготовки підручників, монографій, навчальних посібників, програм для вищих  і середніх навчальних закладів, статей.

         Професор Синьов В.М. є головою спеціалізованої Вченої ради  по захисту докторських дисертацій зі спеціальності 13.0003 (Корекційна педагогіка) і 19.0008 (Спеціальна психологія) в НПУ імені М.П.Драгоманова, заступник голови спеціалізованої Вченої ради  по захисту докторських дисертацій при КНУВС, член спеціалізованої Вченої  ради  по захисту кандидатських дисертацій в Інституті психології імені Г.С.Костюка, член ради по захисту докторських дисертацій в Національній академії СБУ.

         Професор Бондар В.І. - член спеціалізованої Вченої ради  по захисту докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.03 (Корекційна педагогіка) і 19.00.08 (Спеціальна психологія) в НПУ імені М.П.Драгоманова, член спеціалізованої Вченої ради Інституту педагогіки АПН України, член Президії АПН України, голова науково-методичної комісії МОН України з проблем навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, член міжвідомчої ради при кабміні України з проблем дитячої інвалідності, член Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології АПН України, член бюро відділення АПН України з психології, вікової фізіології та дефектології.

Професор Колесник І.П. – член методичної комісії НПУ імені М.П.Драгоманова і редакційної комісії науково-методичного журналу “Дефектологія”.

Професор Синьов В.М. і  професор Бондар В.І. здійснюють керівництво докторантами та аспірантами, також керують аспірантами професор Колесник І.П., доцент Кравець Н.П., доцент Піонтківська Г.С., доцент Ханзерук Л.О.

Кафедрою корекційної психопедагогіки підготовлено рецензії:

 1. Вовк А.І. «Історія України» для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх шкіл для сліпих та слабозорих дітей зі складними вадами розвитку. (рецензент кандидат педагогічних наук, доцент Омельянович І.М.).
 2. Кузава І.Б., Сергєєва В.Ф. «Дошкільна корекційна педагогіка»: навчальний посібник. (рецензент кандидат педагогічних наук, доцент Кравець Н.П.).
 3. Попелюшко Р.П. «Психолого-педагогічні основи роботи з дітьми з особливими потребами»: навчальний посібник. (рецензент кандидат педагогічних наук, доцент Кравець Н.П.)
 4. Висоцька А.М. «Виховна робота» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. (рецензент кандидат педагогічних наук, професор Колесник І.П.).
 5. Марченко І.С. «Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників)».  (рецензент кандидат педагогічних наук, доцент Піонтківська Г.С.).
 6. Паламар О.М. «Навчання дітей з порушеннями зору основ граматики та правопису» для студентів педагогічних університетів, які навчаються за напрямом «Корекційна освіта. Тифлопедагогіка». (рецензент кандидат педагогічних наук, доцент Піонтківська Г.С.).

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

корекційної психопедагогіки                                         професор  Колесник І.П.

 

 

 

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp