Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Абітурієнту кафедри спеціальної психології та медицини

 

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ!
 

Вибір професії – це основа самоствердження людини в суспільстві, одне з головних рішень в житті кожного. Тому дуже важливо не помилитися у цій непростій і серйозній ситуації, коли перед колишніми старшокласниками відкрито безліч варіантів подальшого професійного навчання.
На жаль, часто трапляються випадки, коли через недостатню інформованість людина хибно уявляє собі майбутню професійну діяльність і зовсім не обізнана з вимогами, які висуваються професією до фахівця.
З метою профінформації і профагітації кафедра спеціальної психології та медицини вважає за необхідне ознайомити вас з особливостями професійної діяльності фахівця у галузі спеціальної психології.
Спеціальний психолог працює з дітьми і дорослими з обмеженими психофізичними можливостями та членами їх сімей, з педагогами і соціальними працівниками, які здійснюють навчання, реабілітацію і соціальну підтримку вказаного контингенту в освітніх і медичних установах, а також в установах соціального захисту різного типу (у психолого-медико-педагогічних комісіях, психолого-медико-соціальних центрах, групах короткочасного перебування масових дитячих садів, в спеціальних дошкільних і шкільних освітніх установах різного типу, в реабілітаційних центрах системи охорони здоров'я і соціального захисту, в дитячих будинках і школах-інтернатах, в психоневрологічних інтернатах і клініках тощо).
Під час навчання студенти отримують вагому професійну психологічну підготовку, яка сприяє формуванню фахівців широкого профілю. Спеціалізація спеціального психолога припускає:
– освоєння методологічного, теоретичного і прикладного аспектів профілактики і корекції відхилень в психічному розвитку дітей з вродженими або набутими дефектами сенсорної, рухової, інтелектуальної і емоційної сфер;
– знання загальнопсихологічних, психофізіологічних, клініко-психологічних принципів вивчення і корекції відхилень в психічному розвитку дітей з урахуванням їх індивідуальних і вікових особливостей;
– теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних напрямів і методів корекційного і реабілітаційного навчання;
– знання прикладних аспектів стимуляції компенсаторних можливостей психіки і особистості дітей;
– оволодіння методами організації гуманного соціального середовища, що сприяє розвитку компенсаторних механізмів поведінки, а також психолого-педагогічними принципами проектування і організації ситуацій спільної діяльності в системі „педагог-дитина-батьки”;
– знання методів організації системи комплексних психолого-медико-педагогічних служб.
Фахівець у галузі спеціальної психології має володіти:
– вмінням проводити психологічне обстеження з метою визначення ходу психічного розвитку, відповідності його віковим нормам; методами диференційної діагностики для визначення типу відхилень; умінням формулювати психологічний висновок;
– методами консультування осіб з відхиленнями у розвитку, їх батьків/опікунів і педагогів з проблем навчання, розвитку, життєвого та професійного самовизначення;

– методами психопрофілактичної роботи, спрямованої на створення благоприємного психологічного клімату у освітньо-реабілітаційному закладі, родині;
– уміннями і навичками розробки і реалізації корекційно-освітніх програм; методами психологічної корекції; знаннями про профілактику і методи корекції звичок, що наносять шкоду здоров‘ю, про засоби захисту від неблагоприємних впливів соціального середовища;
– способами надання психологічної допомоги у небезпечних і надзвичайних ситуаціях природного, техногенного і соціального походження;
– навичками організації і проведення науково-дослідної діяльності.
Отже, провідними видами професійної діяльності спеціального психолога є: діагностико-аналітична, експертна, консультативна, психопрофілактична, соціально-педагогічна, виховна, корекційно-розвивальна, реабілітаційна, культурно-просвітницька, науково-дослідна, науково-методична, організаційно-управлінська.
Щодо психологічної характеристики, то професія спеціального психолога належить до загальної групи професій, які визначаються спрямованістю „людина-людина”. В.Д. Шадріков для професій системи (Л – Л) загальними особливостями виділив: спрямованість особистості на міжособистісні взаємини, високий рівень комунікативних здібностей, здатність до співчуття (емпатія), здатність адекватно сприймати і оцінювати людей; чистоту, чіткість і виразність мовлення; виражену експресію обличчя і поведінки, вміння керувати собою та здійснювати вплив на інших.
Особистість фахівця у галузі спеціальної психології відрізняється наявністю актуальної потреби у соціальному пізнанні. При цьому інтерес до іншої людини як об’єкта професійної діяльності у вищевказаних спеціалістів не пов’язаний із задоволенням інших потреб, наприклад, таких як потреба у підтвердженні власної особистісної значущості і у відчуті сили.
У зв’язку з цим необхідною передумовою діяльності у даній сфері є здатність співпереживати іншій людині, вміння співчувати і співрадіти, тобто емпатійність. Професійно важливою якістю виступає спостережливість стосовно поведінки, проявів душевного стану людини, чуйність, добропорядність, готовність прийти іншому на допомогу.
Професія спеціального психолога вимагає творчого складу розуму, здатності ясно уявляти, моделювати варіанти можливих наслідків вчинків людей, виражену здатність до прогнозування.
Існують також особливі вимоги до саморегуляції представників цієї професії. Необхідним є постійне вдосконалення своїх знань і навичок, намагання відстежувати мінливі процеси соціального руху і реорганізовуватися відповідно до них. Висуваються високі вимоги до рівня інформованості, витримки, організованості. Вагоме значення мають і моральні характеристики фахівця цієї спрямованості.
У якості протипоказань до професії спеціального психолога – дефекти мовлення, невиразна мова, аутистичні риси особистості: інтраверсія, низький рівень комунікабельності, повільність, байдужість до людей, відсутність ознак безкорисливого інтересу до людини тощо.
Ми будемо щиро раді вітати вас у лавах нашого Інституту корекційної педагогіки та психології!
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp