Освітня діяльність  

   

Виховна робота  

   

Видання  

   

Наукова робота кафедри спеціальної психології та медицини

Наукова робота кафедри за 2011 рік

 

ІНФОРМАЦІЯ

про науково-дослідну роботу

кафедри спеціальної психології та медицини

за 2010 рік.

І. Основні показники НДР.

         1. Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується 10осіб. В тому числі на повну ставку і більше працюють 8осіб. Серед них викладачів пенсійного віку 3особи.

При цьому в складі кафедри (штатних): академіків – 0;

член-кореспондентів – 0 ; докторів наук, професорів – 0; кандидатів наук, професорів – 1; кандидатів наук, доцентів – 5; кандидатів наук, ст. викладачів –1; ст. викладачів – 2;викладачів – 1; асистентів – 0.

У звітному році проводилась підготовка докторів і кандидатів наук за спеціальністю 13.00.03; 19.00.08 (чисельник – план, знаменник – фактично виконано):

а) направлено до докторантури – 0/0

б) направлено на посади наукових співробітників – 0/0 

в) надано 6-ти  місячних творчих відпусток – 0/0

г) направлено до цільової аспірантури – 0/0

д) захищено докторських дисертацій –  0/0

е) захищено кандидатських дисертацій - 1/1

ж) переведено на посади стажистів дослідників – 0/0

         з) надано 3-х місячних творчих відпусток –  0/0

Дисертація викладача Афузової Г.В. на тему:„Психологічні особливості професійної спрямованості майбутнього психолога на корекційну підтримку дітей з психофізичними вадами” захищена у червні 2010 року.

Планується захист дисертації старшого викладача кафедри Олефір В.П. у вересні 2011 року на тему:„Психологічні умови формування індивідуальності молодшого школяра в процесі навчання музики”.

 

   Науково-дослідну роботу в звітному році виконували 9осіб, не виконувала1 особа. (Це пов'язано з тим, що к.психол.н. старший викладач Г.О. Найдьонова у декретній відпустці з 01.12.2009 року).

 

2. Друкована продукція в 2010 році.

(чисельник – число найменувань видань,

знаменник – обсяг в друкованих аркушах).

 

Загальний обсяг видань за рік –                                  26/38,1

Монографії –                                                        0/0

Автореферати-                                                      1/1,2

Підручники (всього)                                             0/0

в т.ч. для середньої школи –                                0/0

для вищої школи  –                                                        0/0

Навчально-методичні посібники (всього)                    3/32,8

в т.ч. для середньої школи –                                0/0

для вищої школи  -                                                         3/32,8

Збірники наукових праць –                                 0/0

Методичні розробки –                                         0/0

Статті в журналах і наукових збірниках –                   18/3,96

в т.ч. українських –                                              18/3,96

зарубіжних –                                                                  0/0

Тези –                                                                             1/0,14

Список публікацій викладачів

 кафедри спеціальної психології та медицини за 2010 р.

 

         ПІБ викладача

Назва публікацій

Видавництво

Обсяг у д/а

Автореферат

1.

Афузова Г.В.

Психологічні особливості професійної спрямованості майбутнього психолога на корекційну підтримку дітей з психофізичними вадами

К.׃НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010

1,2 д.а.

 

Навчально-методичні посібники

1.

Руденко Л.М.

Огороднійчук З.В.

Галич Л.Ф.

Кротенко В. І.

Флоренсова К.М.

Чорненька В.Д.

Олефір В.П.

Резвіна Л.І.

Найдьонова

 Г. О.

Завдання для самостійної підготовки студентів спеціальності:

03.01 Соціально-політичні науки 6.030102. Психологія (спеціальна, медична) 6.010100 Дефектологія

Навчально – методичний посібник – За ред. Руденко Л.М. – К.׃НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010

8 д.а.

2.

Огороднійчук З. В.

Загальна психологія: практикум

Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-е вид., допов. – К.: Росава-Н, 2010

21,8 д.а.

3.

Огороднійчук З. В., Кротенко В. І.

Методичні матеріали і завдання для написання магістерських робіт зі спеціальної психології

Навчально-методичний посібник. К.׃НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010

3 д.а.

Тези

1.

З. В. Огороднійчук, Г. В. Афузова

Структура професійної спрямованості майбутнього спеціального психолога

Міжнарод. наук.-практ. конф., (Київ, 18 бер. 2010 р.)

0,14 д.а.

Статі

1.

Афузова Г.В.

 

Корекційна підтримка дітей з порушеннями психофізичного розвитку в контексті професійної діяльності спеціального психолога

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №15.

0,2 д.а.

 

Афузова Г.В., Петренко Г. В.

 

Використання здобутків педагогічної системи М.Монтессорі в корекційній роботі з розумово відсталими дітьми

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №15.

0,2 д.а.

 

Афузова Г.В.

 

Корекційна підтримка в контексті психологічної допомоги дітям з психофізичними вадами

Дефектологія. – 2010. – № 1.

0,2 д.а.

 

Афузова Г.В.

 

Підходи до розуміння проблеми шкільної дезадаптації в умовах інклюзивної освіти

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №16.

0,2 д.а.

2.

Кротенко В. І., Владимирчук В. В.

Психологічні особливості дітей з ЗПР молодшого шкільного віку

Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2009 рік. 10-11 лютого 2010 року. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.

0,2 д.а.

 

Кротенко В.І., Владимирчук В. В.

 

Умови проведення ефективної корекційної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку молодшого шкільного віку

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №15.

0,2 д.а.

 

Кротенко В.І.

Основні положення проведення поглибленої оцінки психічного розвитку дитини як поетапної технології діяльності психолога

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №16.

0,2 д.а.

 

Кротенко В.І., Клименко О. О.

Розлади поведінки у дітей і підлітків з розумовою відсталістю як наслідок порушень розвитку їх емоційно-вольової сфери

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №15.

0,2 д.а.

3.

Найдьонова Г. О.

Основні підходи до вивчення шкільної дезадаптації

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №16.

0,2 д.а.

4.

Чорненька В.Д.

Деякі нейрофізіологічні механізми рухової функції організму

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №16.

0,16 д.а.

5.

Олефір В. П.

 

Прояв індивідуальності через розвиток творчої діяльності у молодших школярів

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №15.

0,2 д.а.

6.

Руденко Л.М.

 

Клініко-психологічні аспекти класифікації розладів поведінки

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №16.

0,2 д.а.

 

Руденко Л. М., Касьян М. В.

Психодіагностичні методи СДУГ

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №15.

0,2 д.а.

 

Руденко Л. М., Касьян М. В.

Психолого-клінічні підходи до проявів СДУГ

Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2009 рік. 10-11 лютого 2010 року. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.

0,4 д.а.

 

Руденко Л. М., Дубовик О. М.

Профілактика спадкових і вроджених захворювань у дітей

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №15.

0,2 д.а.

 

Руденко Л. М., Дубовик О. М.

Рання діагностика ДЦП

Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2009 рік. 10-11 лютого 2010 року. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.

0,4 д.а.

7.

Дем´яненко Б.Т.

Сучасні тенденції розвитку спеціальної педагогіки та психології

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №16.

0,2 д.а.

 

Дем´яненко Б.Т.

Функціональна діагностика психічних порушень у дітей та підлітків та їх комплексна медико-психолого-педагогічна корекція

Архів психіатрії, Серія 11, випуск №19.

0,2 д.а.

             

 

Отримано патентів: 0

Отримано премій: 0

                   міжнародних – 0

                   державних – 0

                   академічних – 0

Відрецензовано: - 4

кандидатських дисертацій зі своєї спеціальності –  0

із суміжних спеціальностей – 2

докторських дисертацій зі своєї спеціальності – 0

із суміжних спеціальностей –  0

Відрецензовано кандидатських дисертацій із суміжних спеціальностей:

  1. Рецензовано дисертаційну роботу Ісаєвої Єлизавети Сергіївни “Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія.
  2. Рецензовано дисертаційну роботу Погорільської Наталії Іванівни “Чинники та показники психологічної адаптованості матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями” подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія.

Відрецензовано навчально-методичні посібники із суміжних спеціальностей:

1. Рецензовано навчальний посібник «Психологія людини з особливими потребами» (автори: В. Й. Бочелюк, А. В. Турубанова).

2. Рецензовано рукопис навчально-методичного посібника .«Основи соціально-медичної роботи» (автори: Л.І. Дерев'яна, О.М. Ратинська).

 

Підготовлено:

кандидатів наук – 1

докторів наук – 0

 

Дані про співробітництво з АПН та НАН України

(конкретні результати: напрям роботи, спільні проекти, програми):

Кафедрою розроблений перспективний план підготовки науково-педагогічних кадрів з числа викладачів.

Викладачі кафедри періодично проходять підвищення кваліфікації на базі Інституту спеціальної педагогіки АПН України, на фахових кафедрах ІКПП та НМАПО ім. П.Л. Шупика.

 

ІІ. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри (згідно тематичного плану)

Науковий напрям:Зміст освіти, форми і засоби фахової підготовки вчителів.

Проблема:Медико-психологічні основи підготовки майбутніх корекційних педагогів і психологів.

Замовник:ініціативна робота.

 

Згідно плану виконано:

Тема І. Особливості перебігу синдрому гіперактивності з дефіцитом уваги у дітей.(Руденко Л.М.)

Протягом звітного періоду проаналізовано та узагальненолітературу зданої теми.Актуальність проблеми визначається високою частотою синдрому гіперактивності з дефіцитом уваги в дитячій популяції та його великим соціальним значенням. Це неврологічно-поведінкове порушення розвитку, що починається в дитячому віці. Діти даної групи не мають грубих ушкоджень головного мозку. Надзвичайно гостро стоїть питання відмежування синдрому гіперактивності з дефіцитом уваги від інших розладів, оскільки багато спеціалістів не можуть належним чином поставити діагноз та плутають його з розладами поведінки, розумовою відсталістю та ін. Складність полягає в тому, що ця проблема є комплексною: психологічною, медичною, педагогічною. В свою чергу правильна постановка діагнозу дає можливість підібрати правильні корекційні програми, щоб виправити даний синдром та не допустити його перехід в дорослий вік.

За даною темою видано дві статті. Протягом звітного періоду керувала науковим студентським гуртком з цієї проблеми. Підготувала призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Корекційна освіта» (м. Луганськ, 25-26 березня 2010 року).

 

Тема ІІ. Психологічні особливості професійної спрямованості майбутнього психолога на корекційну підтримку дітей з психофізичними вадами. (Афузова Г. В.)

Протягом звітного періоду за обраною темою дослідження захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія); підготовлено до друку і видано автореферат дисертаційного дослідження.

 

Тема ІІІ. Клініко-психологічні критерії функціональної діагностики емоційних та поведінкових порушень у дітей та підлітків. (Дем’яненко Б. Т.)

Опрацьована медична та психологічна література з означеної проблеми. Підібрані діагностичні методики для обстеження дітей з емоційними та поведінковими порушеннями. Відповідно до отриманих результатів обстеження розроблено індивідуальні та групові корекційні програми. Отримані результати опубліковано в наукових статтях.

 

Тема ІV. Розуміння загальних та специфічних закономірностей розвитку дітей з психофізичними особливостями як основа діяльності спеціального психолога. (Кротенко В.І.)

Протягом звітного періоду узагальнено зібраний матеріал з теми. Висвітлено підходи до розуміння загальних та специфічних закономірностей розвитку дітей з психофізіологічними особливостями, знання яких є основою ефективної діагностичної діяльності психолога в системі спеціальної освіти. Розуміння загальних та специфічних закономірностей аномального розвитку відіграє найбільш важливу роль саме в спеціальній психології, оскільки тільки виявлення та ієрархізація таких закономірностей, впорядкування та проведення їх до чіткої системи на основі найсучасніших уявлень та досліджень, слугують основою будь-якої галузі науки. Що ж стосується спеціальної психології, то це дозволяє окреслити змістовне поле діяльності психолога та говорити про спеціальну психологію як про цілісну галузь науки.

 

Тема V. Медичні аспекти корекції дітей з порушенням мовленнєвої функції.(Чорненька В.Д.)

Згідно обраної теми опрацьовано науково-методичну літературу, що включають  питання анатомо-фізіологічні аспекти мовленнєвої функції; причини порушень мовлення у дітей, що пов’язані із патологією периферичної частини мовленнєвого апарату, сучасні методи хірургічного лікування дітей з патологією периферичної  частини мовленнєвого апарату.

Відповідно до теми удосконалено курси лекцій, практичні заняття, тестові завдання. 

 

     Тема VІ. Психологічні особливості особистісних якостей майбутнього спеціального психолога. (Огороднійчук З.В.)

Тема поглиблено вивчена, проведено психологічне дослідження таких особистісних якостей: аффіліативність, рефлективність, емпатійність та ін. Розроблена методика дослідження, в яку увійшли завдання на педагогічну інтуїцію та два тести. По результатам опублікована стаття в часописі.

 

     Тема VIІ. Медико-педагогічні аспекти покращення якості життя дітей з психофізичними вадами. (Флоренсова К.М.)

Протягом звітного періоду особлива увага приділялась розробці матеріалів профілактики захворювань дітей, вагітних жінок, підлітків. Вплив шкідливих звичок та соціальних умов під час вагітності та розвитку дитини.

По зібраних матеріалах розроблена анкета та проведені медико- соціологічні дослідження схильності до шкідливих звичок студентів в усіх академічних групах першого курсу. Проведено круглий стіл серед студентів І курсу з приводу паління, наркоманії, алкоголізму та їх впливу на організм.

 

     Тема VІІІ. Психологічні умови формування індивідуальності молодшого школяра в процесі навчання музики. (Олефір В.П.)

Допрацьований та закінчено формуючу частину дисертаційного дослідження. Відповідно до означеної теми надруковані статті. Активно займалася з проблемною групою протягом звітного періоду, підготовлено студентів до звітно-наукової студентської конференції.

 

 

  

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp